PL EN

Regulamin

Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej została utworzona 18 kwietnia 2019 roku

Uchwała NR 405/XXIV/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej (PDF, 134 KB)

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
§ 1
Przepisy ogólne
 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB), zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb i organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej oraz związane z tym prawa i obowiązki doktorantów.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1. SDPB – należy przez to rozumieć Szkołę Doktorską Politechniki Białostockiej;
  2. Uczelni – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką;
  3. Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Politechniki Białostockiej;
  4. Senacie – należy przez to rozumieć Senat Politechniki Białostockiej;
  5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 478, z późn. zm.);
  6. ustawie wprowadzającej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.);
  7. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej;
  8. dyscyplinie – należy przez to rozumieć dyscyplinę naukową lub dyscyplinę artystyczną;
  9. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Naukową Szkoły;
  10. Radzie Dyscypliny – należy przez to rozumieć rady powołane przez Senat na mocy art. 85 ust. 1 Statutu Politechniki Białostockiej;
  11. Kierowniku Dyscypliny – należy przez to rozumieć osobę kierująca kształceniem doktorantów w danej dyscyplinie.
 1. SDPB prowadzi kształcenie w dyscyplinach naukowych:
  1. automatyka, elektronika i elektrotechnika;
  2. informatyka techniczna i telekomunikacja;
  3. inżynieria biomedyczna;
  4. inżynieria lądowa i transport;
  5. inżynieria mechaniczna;
  6. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
  7. nauki o zarządzaniu i jakości.
 1. Decyzję o utworzeniu i likwidacji SDPB podejmuje Rektor po zaopiniowaniu przez Senat.
§ 2
Struktura organizacyjna Szkoły
 1. SDPB jest jednostką ogólnouczelnianą.
 2. SDPB kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednim przełożonym doktorantów.
 3. Funkcję Dyrektora może pełnić nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego.
 4. Dyrektora powołuje Rektor na okres kadencji Senatu, po zaopiniowaniu przez Senat.
 5. Dyrektora odwołuje Rektor.
 6. Organami opiniodawczo-doradczymi Dyrektora są: Rada, Komisja ds. programu kształcenia SDPB i Komisja ds. jakości kształcenia SDPB.
 7. Radę tworzą Dyrektor i Kierownicy Dyscyplin. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
 8. Kierownikiem Dyscypliny może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujący daną dyscyplinę.
 9. Kierownika Dyscypliny powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora zaopiniowany przez właściwą Radę Dyscypliny.
 10. Limity miejsc w SDPB w poszczególnych dyscyplinach na dany rok akademicki proponują Rady Dyscyplin i przekazują do Dyrektora. Rektor ustala limity miejsc na wniosek Dyrektora.
 11. Do zadań Dyrektora należy:
  1. koordynacja prac Rady;
  2. nadzór nad całokształtem funkcjonowania SDPB;
  3. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących SDPB, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni;
  4. występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami dotyczącymi SDPB;
  5. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;
  6. dysponowanie, w ramach udzielonego upoważnienia, środkami finansowymi wyodrębnionymi w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na funkcjonowanie SDPB;
  7. rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów we wszystkich sprawach dotyczących SDPB, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni;
  8. wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań w instytucjach naukowych poza Uczelnią;
  9. opracowywanie Regulaminu SDPB;
  10. opracowywanie i po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni, podawanie do publicznej wiadomości zasad rekrutacji do SDPB;
  11. opracowywanie programu kształcenia w SDPB, w tym programu praktyk zawodowych;
  12. współpraca z Radami Dyscyplin w zakresie kształcenia doktorantów;
  13. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  14. współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów;
  15. zatwierdzanie obsady kadrowej realizującej program kształcenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. programu kształcenia SDPB;
  16. przygotowywanie sprawozdania rocznego z działalności SDPB za rok akademicki, które jest składane Rektorowi do końca grudnia każdego roku kalendarzowego;
  17. przygotowywanie raportu samooceny w językach polskim i angielskim na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia;
  18. wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie oraz usuwanie danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” dotyczących doktorantów kształcących się w SDPB;
  19. nadzór nad dokumentowaniem przebiegu kształcenia;
  20. organizowanie realizacji programu kształcenia doktorantów;
  21. bieżący nadzór nad procesem kształcenia;
  22. wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  23. wydawanie decyzji administracyjnych w ramach upoważnienia Rektora,
 1. Do obowiązków Rady należy opracowanie:
  1. zasad rekrutacji do SDPB;
  2. regulaminu SDPB;
  3. programu kształcenia, w tym programu praktyk zawodowych SDPB;
  4. wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów SDPB;
  5. sposobu i zasad przeprowadzania oceny śródokresowej doktorantów SDPB;
  6. raportu samooceny na potrzeby ewaluacji jakości kształcenia w SDPB.
 1. Do obowiązków Kierowników Dyscyplin należy:
  1. proponowanie składu komisji rekrutacyjnych;
  2. proponowanie obsady kadrowej w ramach dyscyplin;
  3. organizowanie realizacji programu kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie;
  4. bieżący nadzór nad procesem kształcenia w danej dyscyplinie;
  5. wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  6. proponowanie składu komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktorantów;
  7. opiniowanie sprawozdań doktorantów z postępów w pracy naukowej za rok akademicki;
  8. ustalanie wykazu przedmiotów, w których doktoranci prowadzą lub uczestniczą w ich prowadzeniu w ramach praktyk w porozumieniu z kierownikiem katedry/zakładu oraz dziekanem;
  9. zaliczenie praktyk zawodowych.
 1. Sekretariat jest organem pomocniczym Dyrektora. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:
  1. administrowanie bieżącymi sprawami należącymi do kompetencji Dyrektora;
  2. koordynowanie spraw związanych z przebiegiem i tokiem kształcenia;
  3. obsługa uczelnianych systemów informatycznych związanych z przebiegiem
   kształcenia doktorantów;
  4. obsługa ogólnopolskich systemów informatycznych związanych z kształceniem doktorantów;
  5. inne sprawy powierzone przez Dyrektora.
 1. Wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.
§ 3
Rekrutacja
 1. Zasady rekrutacji do SDPB określa Senat Uczelni i są one wraz programem kształcenia podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej SDPB nie później niż pięć miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji. Rekrutacja powinna zakończyć się do 20 września danego roku.
 2. Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o przyjęcie do SDPB zawiera załącznik nr 1.
 3. Osoba przyjęta do SDPB rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
§4
Organizacja procesu kształcenia
 1. Kształcenie doktorantów w SDPB przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.
 2. Kształcenie doktorantów w SDPB odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa 4 lata (8 semestrów).
 3. Za kształcenie doktorantów w SDPB nie pobiera się opłat.
 4. Kształcenie doktorantów w SDPB jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.
 5. Program kształcenia zatwierdza Senat Uczelni z zachowaniem wymogu zasięgnięcia opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
 6. Program kształcenia obejmuje moduł przedmiotów obowiązkowych oraz moduł przedmiotów fakultatywnych umieszczonych w bazie przedmiotów.
 7. Realizacja programu kształcenia prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 226) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy
 8. Szczegółowy harmonogram zajęć na dany semestr jest podawany do wiadomości doktorantów przez Dyrektora na stronie internetowej SDPB na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy uwzględniający zadania podane w załączniku nr 3 i składa go do Dyrektora za pośrednictwem Kierownika Dyscypliny najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.
 10. Dyrektor w ciągu 14 dni roboczych zatwierdza przedstawiony Indywidualny Plan Badawczy lub wydaje decyzję o odmowie akceptacji.
 11. Od decyzji Dyrektora doktorantowi przysługuje prawo odwołania się do Prorektora ds. Nauki w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania decyzji. Prorektor ds. Nauki wydaje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 12. Ostateczna odmowa akceptacji Indywidualnego Planu Badawczego może stanowić podstawę do skreślenia doktoranta z listy doktorantów zgodnie z § 6 ust. 12 pkt 2 Regulaminu.
 13. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie, Uczelnia zapewnia doktorantom przygotowującym w tej dyscyplinie rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej w tej dyscyplinie.
 14. W przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie, Uczelnia pokrywa osobom, które utraciły możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
 15. Osoby zatrudnione w Uczelni, realizujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, mogą za zgodą Dyrektora uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych i wybranych przez doktorantów SDPB zajęciach fakultatywnych.
 16. Szczegółowy opis programu kształcenia zawiera:
  1. elementy wchodzące w skład programu kształcenia:
   a) nazwa modułu zajęć;
   b) liczbę godzin zajęć;
   c) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez doktoranta w ramach poszczególnych form zajęć.
  2. dodatkowe elementy niewchodzące w skład programu kształcenia:
   a) szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć);
   b) metody i techniki kształcenia;
   c) warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu;
   d) zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa;
   e) zalecana literatura i pomoce naukowe;
   f) publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu.
  3. karty przedmiotów realizowane w danym semestrze nie mogą być zmieniane w trakcie trwania tego semestru.
§ 5
Organizacja praktyk zawodowych dla doktorantów
 1. Doktorant SDPB odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. O liczbie godzin praktyki oraz formie odbywania praktyk doktorantów decyduje Kierownik Dyscypliny w porozumieniu z Dziekanem wydziału.
 2. Za wybór przedmiotu/ów do samodzielnego prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć przez doktoranta odpowiada kierownik katedry/zakładu przy współpracy z kierownikiem dyscypliny.
 3. Wykaz przedmiotów prowadzonych przez doktorantów, lub w których doktoranci uczestniczą w prowadzeniu zajęć, sporządzany jest na wydziałach i wpisywany do USOSadm.
 4. Uzupełniony i podpisany przez Dziekana wykaz przedmiotów prowadzonych przez doktorantów lub w których doktoranci uczestniczą w prowadzeniu zajęć, przekazywany jest do sekretariatu SDPB.
 5. Doktoranta prowadzącego samodzielnie zajęcia obowiązuje umowa o niepłatną praktykę w formie pisemnej (załącznik nr 6).
 6. Przez uczestniczenie w prowadzeniu zajęć należy rozumieć np. obecność doktoranta na zajęciach prowadzonych przez innego pracownika jak również jego współpracę z pracownikiem prowadzącym zajęcia w ich przygotowaniu, zarówno przed ich rozpoczęciem (np. zapoznanie się z sylabusem, omówienie treści, metod) oraz po ich zakończeniu (np. analiza zajęć, podsumowania, uwagi, wnioski).
 7. Praktyka zawodowa jest zaliczana przez Kierownika Dyscypliny na podstawie danych zawartych w załączniku nr 8.
§ 6
Tok kształcenia
 1. Okresem oceny doktoranta jest rok akademicki. Rok akademicki dzieli się na 2 semestry zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Rektora.
 2. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.
 3. Wyniki egzaminów i zaliczeń są ogłaszane w USOSweb.
 4. Zaliczenie zajęć jest dokonywane na podstawie kontroli wyników uzyskanych przez doktoranta w trakcie semestru, pozwalającej ocenić osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się.
 5. Doktorantowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu. W stosunku do doktoranta, który nie zaliczył egzaminu poprawkowego, Dyrektor może podjąć decyzję o skierowaniu go na powtórzenie przedmiotu.
 6. Doktorant, który nie zgłosił się na egzamin/zaliczenie w terminie przewidzianym w harmonogramie i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu 3 dni od terminu egzaminu/zaliczenia – traci ten termin. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie/zaliczeniu jest równoznaczna z brakiem zaliczenia.
 7. Doktorant, który zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu/zaliczenia, ma prawo złożyć do Dyrektora, w ciągu 3 dni od terminu ogłoszenia jego wyników, umotywowany wniosek o przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia komisyjnego.
 8. Dyrektor może zarządzić egzamin komisyjny/zaliczenie komisyjne, które powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia przez doktoranta stosownego wniosku.
 9. Egzamin komisyjny/zaliczenie komisyjne odbywa się przed powołaną przez Dyrektora komisją w następującym składzie:
  1. przewodniczący komisji – ekspert z określonej dyscypliny, będący nauczycielem akademickim posiadającym tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;
  2. dwóch egzaminatorów – specjalistów z przedmiotu objętego egzaminem/zaliczeniem lub przedmiotu pokrewnego;
  3. w roli obserwatora może uczestniczyć promotor doktoranta oraz, na wniosek doktoranta, wskazana przez niego osoba z Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
 1. Decyzję o rejestracji na kolejny rok podejmuje Dyrektor na podstawie sprawozdania z postępów w pracy naukowej, opinii promotora oraz zaliczeń przedmiotów.
 2. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
  1. negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
  3. rezygnacji z kształcenia.
 1. Dyrektor Szkoły może skreślić doktoranta z listy doktorantów w przypadku:
  1. niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenionej na wniosek promotora przez zespół ekspertów powołanych przez Dyrektora.
  2. niewywiązywania się z regulaminu SDPB, programu kształcenia i indywidualnego plany badawczego.
 1. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora. Decyzję administracyjną o skreśleniu może podpisać upoważniony Dyrektor. Od decyzji przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu.
§ 7
Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego
 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez:
  1. promotora lub promotorów albo
  2. promotora i promotora pomocniczego.
 1. Promotorem może być:
  1. osoba posiadająca tytuł profesora lub
  2. osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego albo
  3. osoba nieposiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Senat Uczelni uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska i
  4. osoba, spełniająca przynajmniej jeden z warunków ujętych w p. 1) – 3), która jest autorem/ką lub współautorem/ką przynajmniej 4 publikacji naukowych z reprezentowanej dyscypliny w czasopismach lub z materiałów konferencyjnych z aktualnej listy ministerialnej wydanych w okresie 4 lat kalendarzowych, włącznie z rokiem ubiegania się o sprawowanie opieki promotorskiej.
 1. Zarówno pracownik Uczelni jak i spoza Uczelni, któremu w przeciągu 4 lat kalendarzowych kończy się zatrudnienie, może być promotorem, pod warunkiem otrzymania zgody na pełnienie roli promotora od Rektora.
 2. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora.
 3. Promotor może sprawować równocześnie samodzielną opiekę naukową nad nie więcej niż 4 doktorantami, a promotor pomocniczy nad nie więcej niż 2 doktorantami.
 4. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
  1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
  2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.
 1. Doktorant w terminie do 30 dni od dnia podjęcia kształcenia występuje do Rady Dyscypliny za pośrednictwem Dyrektora z wnioskiem o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego (załącznik nr 4).
 2. Wniosek zawiera:
  1. propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem;
  2. zgodę osób wymienionych w ust 7 pkt. 1 (załącznik nr 5).
 1. Rada Dyscypliny bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta.
 2. Nauczyciel akademicki Uczelni nie może bez uzasadnionej przyczyny uchylić się od pełnienia funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także funkcji recenzenta, o którym mowa w art. 238 ust. 2 ustawy.
 3. Procedura zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wszczynana jest:
  1. na wniosek doktoranta złożony za pośrednictwem Dyrektora do właściwej Rady Dyscypliny wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem propozycji nowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
  2. na wniosek promotora lub promotora pomocniczego złożony za pośrednictwem Dyrektora, do właściwej Rady Dyscypliny wraz z uzasadnieniem dokumentującym wystąpieniem okoliczności wymienionych w ust 12.
 1. W uzasadnionych przypadkach promotor lub promotor pomocniczy może zrzec się pełnienia funkcji promotora, w szczególności ze względu na:
  1. zakończenie pracy w Politechnice Białostockiej;
  2. przyczyny zdrowotne lub losowe wymuszające ograniczenie aktywności zawodowej i naukowej;
  3. konflikt z promowanym doktorantem.
 1. W przypadku gdy zmiana następuje na wniosek promotora złożony na mniej niż 6 miesięcy przed oceną śródokresową, negatywny wynik tej oceny jest wliczany do kryterium, o którym mowa w art. 190 ust. 6 pkt 1 ustawy, w odniesieniu do tego promotora.
 2. Rada Dyscypliny bezwzględną większością głosów, podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie zmiany, promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
§ 8
Zmiana tematyki badawczej
 1. Najpóźniej na 6 miesięcy przed końcowym terminem złożenia indywidualnego planu badawczego, doktorant może wnioskować do Dyrektora o zmianę tematyki badawczej w ramach dyscypliny, do której przynależy.
 2. Zmiana tematyki jest możliwa wyłącznie w przypadku łącznego spełniania warunków:
  1. konieczność powołania nowego promotora z przyczyn określonych w § 7 ust. 12 pkt 1 i 2 Regulaminu lub w razie śmierci dotychczasowego promotora;
  2. brak możliwości merytorycznych i kompetencyjnych dalszego prowadzenia tematyki, na którą rekrutował się doktorant, przez inną osobę z Uczelni reprezentującą daną dyscyplinę naukową.
 1. Doktorant może wskazać inną tematykę badawczą w tej samej dyscyplinie spośród zatwierdzonych przez Radę Dyscypliny.
 2. W przypadku, gdy proponowany przez doktoranta nowy promotor nie zgłaszał tematyk w ramach procedury rekrutacyjnej albo żadna ze zgłaszanych przez niego tematyk nie leży w zakresie kompetencji doktoranta, przyszły promotor zgłasza nową tematykę, a doktorant zawiera ją we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 11 pkt 1 Regulaminu.
 3. Dyrektor podejmuje decyzję dotyczącą zmiany tematyki badawczej po zasięgnięciu opinii Rady i odpowiedniej Rady Dyscypliny.
§ 9
Ocena śródokresowa
 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisje ds. oceny śródokresowej doktorantów w danej dyscyplinie. W skład komisji ds. oceny śródokresowej wchodzą 3 osoby, w tym 1 osoba spoza Uczelni posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska.
 2. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.
 3. Osobie wchodzącej w skład komisji, zatrudnionej poza Uczelnią, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia profesora.
 4. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
 5. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 6. Doktorant w ciągu 7 dni może odwołać się od wyniku oceny śródokresowej do Prorektora ds. Nauki.
 7. Szczegółowe kryteria, wzory dokumentacji oraz szczegółowy tryb oceny śródokresowej określa zarządzenie Rektora.
§10
Warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej oraz zawieszenia kształcenia
 1. Dyrektor może na wniosek doktoranta przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej, ustalony w indywidualnym planie badawczym, nie dłużej jednak niż o 2 lata, w szczególnych okolicznościach:
  1. wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych;
  2. czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej chorobą;
  3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  4. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
  5. konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych lub twórczości artystycznej;
  6. udziału w stażach zagranicznych, udziału w grantach / projektach wiążących się z nieobecnością w SDPB dłuższą niż 30 dni.
 1. Dyrektor może na wniosek doktoranta zawiesić kształcenie w szczególnych okolicznościach:
  1. urlop macierzyński;
  2. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  3. urlop ojcowski;
  4. urlop rodzicielski.
 1. Kształcenie, na wniosek doktoranta jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 2. Doktorant przedstawia aktualizację indywidualnego planu badawczego niezwłocznie po zakończeniu zawieszenia kształcenia.
 3. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej zawiera załącznik nr 9.
 4. Wniosek o zawieszenie kształcenia zawiera załącznik nr 10.
§ 11
Prawa i obowiązki doktoranta
 1. Doktorant ma prawo do:
  1. posiadania legitymacji doktoranta;
  2. otrzymywania stypendium doktoranckiego;
  3. ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni;
  4. ubiegania się o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim Uczelni, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;
  5. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku;
  6. zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
  7. zrzeszania się w organizacjach lub stowarzyszeniach doktorantów w Uczelni;
  8. opieki naukowej promotora lub promotorów w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej;
  9. zmiany promotora lub promotorów w uzasadnionych przypadkach;
  10. zmiany indywidualnego planu badawczego w uzasadnionych przypadkach po ocenie śródokresowej;
  11. korzystania z laboratoriów, sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;
  12. wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych;
  13. odbywania staży naukowych;
  14. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach nie dłuższej niż 30 dni;
  15. ubiegania się o uzyskanie kredytu studenckiego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Doktorant jest obowiązany do:
  1. postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
  2. postępowania zgodnie z kodeksem etyki doktoranta;
  3. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  4. zaliczenia przedmiotów;
  5. sumiennego i rzetelnego realizowania programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego;
  6. udziału w zajęciach wynikających z programu kształcenia z frekwencją minimum 50%;
  7. odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze ustalonym w programie kształcenia; wzór umowy o prowadzenie nieodpłatnej obowiązkowej praktyki zawodowej zawiera załącznik nr 6;
  8. składania sprawozdania rocznego z przebiegu realizacji programu kształcenia oraz z rezultatów i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym; sprawozdanie za poprzedni rok akademicki składa się do końca września każdego roku kalendarzowego. Wymóg złożenia sprawozdania nie dotyczy doktorantów objętych oceną śródokresową w danym roku akademickim (załącznik nr 7);
  9. składania kierownikom właściwych dyscyplin oświadczenia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, upoważniającego uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych/artystycznych w ramach dyscypliny, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska;
  10. posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami;
  11. sprawozdawania danych i informacji raportowanych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”;
  12. przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych regulaminów obowiązujących na Uczelni;
  13. bezzwłocznego powiadomienia Dyrektora o zmianie nazwiska i adresu, a także o zmianie innych wymaganych przez uczelnię danych;
  14. niezwłocznego (nie dłuższego niż 30 dni) odpowiadania na korespondencję kierowaną z Uczelni;
  15. posiadania i komunikowania się w sprawach związanych z Uczelnią z poczty e-mail w domenie sd.pb.edu.pl.;
§ 12
Stypendium doktoranckie
 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora w żadnej dyscyplinie otrzymuje stypendium doktoranckie.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w SDPB nie może przekroczyć 4 lat.
 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia kształcenia oraz okresu gdy SDPB nie prowadziła kształcenia w danej dyscyplinie.
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
  1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
 1. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
 2. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 3. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426, z późn. zm.), otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.
 4. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
 5. Stypendium doktoranckie wypłaca Uczelnia.
 6. Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku skreślenia z listy doktorantów. Wypłaty stypendium zaprzestaje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
 7. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
  1. w celu realizacji projektu badawczego, finansowanego z programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;
  2. na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
   a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
   b) przez inny podmiot przyznający grant;
  3. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
  4. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.
 1. Stypendium może być przyznane doktorantowi przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie.
 2. Stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną na zasadach określonych w ustawie.
§ 13
Sposób dokumentowania przebiegu kształcenia
 1. SDPB prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia.
 2. Dokumentacja przebiegu kształcenia jest prowadzona przez Dyrektora.
 3. Doktorantowi nadaje się kolejny, w ramach uczelni, numer albumu.
 4. Do albumu doktoranta wpisuje się następujące dane dotyczące doktoranta:
  1. numer albumu;
  2. datę rozpoczęcia kształcenia w Szkole;
  3. imiona i nazwisko;
  4. datę i miejsce urodzenia;
  5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
  6. informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie do SDPB: nazwę uczelni, numer oraz datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów;
  7. dyscyplinę;
  8. rok studiów, na który został przyjęty;
  9. datę i przyczynę opuszczenia Szkoły.
 1. Numerem albumu oznacza się teczkę akt osobowych doktoranta.
 2. W teczce akt osobowych doktoranta przechowuje się:
  1. podanie o przyjęcie do SDPB skierowane do Komisji Rekrutacyjnej do SDPB w dyscyplinie;
  2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2);
  3. poświadczoną przez pracownika Uczelni za zgodność z oryginałem kopię odpisu dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w SDPB;
  5. poświadczone przez pracownika uczelni za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym (np. certyfikat, suplement do dyplomu ukończenia studiów). W przypadku osoby, której językiem ojczystym jest język angielski powyższy wymóg nie jest stosowany;
  6. podpisany przez doktoranta akt ślubowania;
  7. karty okresowych osiągnięć doktoranta;
  8. dokumenty oceny śródokresowej;
  9. decyzje dotyczące przebiegu kształcenia.
 1. Karty okresowych osiągnięć doktoranta zawierają:
  1. imiona i nazwisko doktoranta;
  2. numer albumu;
  3. imiona i nazwisko oraz tytuł, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, lub tytuł zawodowy osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie;
  4. nazwy zajęć, w tym praktyk, w semestrze lub w roku;
  5. określenie formy weryfikacji osiągnięć doktoranta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze lub roku;
  6. uzyskaną ocenę;
  7. datę i podpis osoby przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie.
 1. Przed złożeniem rozprawy doktorskiej, promotor wydaje opinię stwierdzającą, że rozprawa doktorska spełnia wymagania określone w art. 187 ustawy.
 2. Kształcenie doktoranta w Szkole kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej spełniającej wymagania określone w art. 187 ustawy.
 3. Zakończenie kształcenia doktoranta odnotowuje się w albumie doktoranta.
§ 14
Beneficjenci projektów badawczych
  Do doktorantów zrekrutowanych jako beneficjenci projektów badawczych zgodnie z Zasadami Rekrutacji do SDPB, postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym, że zakończenie realizacji projektu badawczego, rozwiązanie z jakiejkolwiek przyczyny umowy regulującej dany projekt badawczy lub zakończenie współpracy z podmiotem finansującym, traktuje się jak zaprzestanie realizacji indywidualnego planu badawczego.
§ 15
Postanowienia końcowe

Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: