PL EN

Finansowanie nauki

NAWA PROM
W związku z realizacją projektu Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej realizowanego w ramach programu PROM z funduszy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), zapraszamy do udziału w tym projekcie doktorantów SDPB.
Forma wsparcia obejmuje dofinansowanie wyjazdów związanych z prowadzoną pracą naukowo-badawczą, zgodnie z zadaniami zaplanowanymi w projekcie w formie m.in. konferencji naukowych, staży, szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych, podnoszących kompetencje doktorantów.

 

Nabór wniosków w ramach projektu ZIREG

Rusza nabór wniosków o przyznanie sfinansowania:
– zakupu materiałów i wykonania próbek,
– finansowania druku publikacji naukowych,
– finansowania udziału w konferencjach naukowych.

O finansowanie mogą ubiegać się uczestnicy SDPB, którzy kształcenie rozpoczęli w roku akademickim 2019/2020.

Realizacja zadań jest finansowana z projektu ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (Moduł V: „Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PB”), który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dokumenty:

Formularz_materiały, wykonanie próbek_ZIREG (DOCX, 38 KB)

Zgłoszenie druk publikacji_ZIREG (DOCX, 34 KB)

Zgłoszenie_udział w konferencji_ZIREG (DOCX, 35 KB)

Kontakt do Koordynatora zadania: dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB,
e-mail: 
j.mystkowska@pb.edu.pl, tel.: 571-443-083.

Wnioski przyznanie dofinansowania należy złożyć w pok. 303 na Wydziale Mechanicznym PB w terminie do 31 marca 2022 r.

Każdy uczestnik może aplikować we wszystkich trzech rodzajach finansowania.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów zwane dalej stypendium Szkoły Doktorskiej PB (SzD) finansowane jest w ramach środków „ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego”.

Okres realizacji projektu 01.10.2019 – 30.09.2023.

Stypendium przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020.

Wniosek o przyznanie stypendium składany jest w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej (pok. 108 Wydział Mechaniczny) w terminie do 16 października 2020 r. do godz. 15.30.

Wniosek o przyznanie stypendium (101 KB)

Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej


 

Listy rankingowe

Lista rankingowa kandydatów na I rok do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2019/2020 (399 KB)