PL EN

Programy kształcenia

nagłowek szkoły doktorskiej

 

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

 

Idea Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB):

Ideą Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB) jest interdyscyplinarne przygotowanie doktorantów do rozwoju naukowego poprzez samodzielny i dostosowany do naukowych potrzeb dobór przedmiotów prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną, o wysokich kompetencjach społecznych, kadrę. Absolwenci SDPB to osoby planujące i realizujące swoją karierę naukową, przygotowane do sprostania roli współczesnego naukowca – autorytetu w wybranej dyscyplinie naukowej oraz dydaktyka budzącego szacunek i społeczne zaufanie.

Kształcenie oraz warunki ukończenia Szkoły:

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej odbywa się w języku polskim oraz angielskim i trwa 4 lata (8 semestrów). Kształcenie w SDPB kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego ukończenia kształcenia, pod warunkiem realizacji programu kształcenia z uzyskanym kompletem efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie 8 (Dz.U. 2018 poz. 2218), oraz złożenia rozprawy doktorskiej.

Za zgodą dyrektora SDPB, na wniosek doktoranta, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, możliwy jest indywidualny tryb nauki.

SDPB prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach naukowych:

1) automatyka, elektronika i elektrotechnika;

2) informatyka techniczna i telekomunikacja;

3) inżynieria biomedyczna;

4) inżynieria lądowa i transport;

5) inżynieria mechaniczna;

6) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

7) nauki o zarządzaniu i jakości.

Program kształcenia SDPB obejmuje moduły kształcenia, które można następująco pogrupować:

  • zajęcia z przedmiotów obowiązkowych – w programie oznaczone symbolem O;
  • zajęcia z przedmiotów fakultatywnych naukowych – w programie oznaczone symbolem F;

praktyki zawodowe polegające na prowadzeniu lub uczestniczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I lub II stopnia. Uczestnik szkoły doktorskiej może prowadzić zajęcia dydaktyczne lub uczestniczyć w ich prowadzeniu w semestrze zimowym lub letnim, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. Rozliczenie praktyk zawodowych przeprowadza się w cyklu rocznym, po zakończeniu zajęć w semestrze letnim.

Rodzaje oraz formy zajęć:

Zarówno przedmioty obowiązkowe, jak i fakultatywne realizowane w ramach programu kształcenia SDPB, mogą mieć następujące formy zajęć: wykład, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, pracownia specjalistyczna, seminarium.

Celem przedmiotów obowiązkowych jest przygotowanie doktoranta do przyszłej roli badacza lub pracownika badawczo-dydaktycznego. Z kolei, zajęcia fakultatywne mają na celu dostarczenie doktorantom niezbędnej, aktualnej i celowanej wiedzy merytorycznej związanej bezpośrednio z ich rozwojem naukowym, a także realizacją rozpraw doktorskich. Przedmioty fakultatywne zostaną przedstawione doktorantom w formie jednej bazy przedmiotów fakultatywnych (BPF) dostępnej dla wszystkich reprezentowanych w SDPB dyscyplin naukowych.

BPF może być korygowana najpóźniej na sześć miesięcy przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Propozycje przedmiotów do BPF mogą składać zarówno pracownicy Politechniki Białostockiej, jak również naukowcy z innych Uczelni lub jednostek naukowo-badawczych.

Wykład specjalistyczny (1 punkt ECTS), prowadzony przez wybitnych specjalistów, przeznaczony dla wszystkich doktorantów SDPB, odbywał się będzie przynajmniej raz w roku akademickim.

Zajęcia w SDPB są prowadzone przez pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, których dorobek naukowy w reprezentowanej dyscyplinie naukowej jest znaczący. Zarówno prowadzący zajęcia, jak i przedmioty zamieszczone w BPF powinny uzyskać pozytywną opinię Komisji ds. programu kształcenia SDPB.

Wybór przedmiotów:

Doktorant, najpóźniej na cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, dokonuje wyboru przedmiotów fakultatywnych, na kolejne dwa semestry, z udostępnionej BPF. Wymaga się, by wybór przedmiotów uzyskał akceptację promotora, a także umożliwił spełnienie wymaganych efektów uczenia się. W uzasadnionych przypadkach doktorant, za zgodą promotora, może wnioskować do Dyrektora SDPB o zmianę wybranego przedmiotu fakultatywnego.

Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia wymaganych przedmiotów, zgodnie z programem kształcenia. Wymaga się, by doktorant przy złożeniu rozprawy doktorskiej udokumentował uzyskane kompetencje (wszystkie wymagane efekty uczenia się).

Punkty ECTS:

Doktorant realizuje program kształcenia w wymiarze odpowiadającym 36 punktom ECTS. W całym toku kształcenia, doktorant jest zobowiązany zrealizować zajęcia w języku angielskim, z bazy przedmiotów fakultatywnych oraz spoza reprezentowanej dyscypliny, odpowiednio za co najmniej 2 oraz 1 punkt ECTS.

Dyrektor SDPB może wyrazić zgodę na zaliczenie udziału w zagranicznych stażach naukowych, wymianie akademickiej, krótkotrwałych pobytach naukowych, szkołach letnich lub zimowych oraz podobnych przedsięwzięciach, na poczet przedmiotów fakultatywnych – ale nie więcej niż 4 punkty ECTS w ciągu całego toku kształcenia.

Zaliczenie zajęć:

Doktoranci na początku pierwszego semestru SDPB są zobowiązani do zaliczenia “Szkolenia BHP” (4 godziny lekcyjne) oraz “Szkolenia bibliotecznego” (3 godziny lekcyjne).

Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych programem kształcenia kończą się wystawieniem oceny ZAL (zaliczony) lub NZAL (niezaliczony). Doktorant jest obowiązany do zaliczenia przedmiotów pozwalających na zgromadzenie wystarczającej liczby punktów ECTS niezbędnych do rozliczenia danego roku akademickiego. Warunki oraz forma zaliczenia przedmiotu są zamieszczone w karcie przedmiotu.

Pozostałe sprawy związane z tokiem kształcenia reguluje Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.

Program zajęć dydaktycznych realizowanych w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej

Semestr 1:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
O Ochrona własności intelektualnej, komercjalizacja wyników badań 10 1
O Etyka zawodowa 10 1
O Podstawy metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej 10 1
O Pracownia naukowa
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 50 4

O – zajęcia obowiązkowe

Semestr 2:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
O Podstawowe narzędzia warsztatu naukowca 20 2
O Seminarium doktoranckie 10 1
O Pracownia naukowa
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 50 4

O – zajęcia obowiązkowe

Semestr 3:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
O Zarządzanie projektem badawczym 12 1
O Publikacje naukowe: motywacja, zasady, dobre praktyki 10 1
O Metodyka e-learningu 10 1
O Pracownia naukowa
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 52 4

O – zajęcia obowiązkowe

Semestr 4:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
F Moduł zajęć fakultatywnych naukowych 20 2
O Seminarium doktoranckie 10 1
O Pracownia naukowa
O Praktyki zawodowe
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 50 4

O – zajęcia obowiązkowe
F – zajęcia fakultatywne

Semestr 5:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
F Moduł zajęć fakultatywnych naukowych 30 3
0 Pracownia naukowa
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 50 4

O – zajęcia obowiązkowe
F – zajęcia fakultatywne

Semestr 6:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
F Moduł zajęć fakultatywnych naukowych 20 2
O Seminarium doktoranckie 10 1
O Pracownia naukowa
O Praktyki zawodowe
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 50 4

O – zajęcia obowiązkowe
F – zajęcia fakultatywne

Semestr 7:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
F Moduł zajęć fakultatywnych naukowych 30 3
O Pracownia naukowa
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 50 4

O – zajęcia obowiązkowe
F – zajęcia fakultatywne

Semestr 8:

Rodzaj
zajęć
Przedmiot Liczba
godzin
Punkty
ECTS
F Moduł zajęć fakultatywnych naukowych 20 2
O Seminarium doktoranckie 10 1
O Pracownia naukowa
O Praktyki zawodowe
O Język angielski w komunikacji akademickiej 20 1
SUMA 50 4

O – zajęcia obowiązkowe
F – zajęcia fakultatywne

* Wykład specjalistyczny (8 godzin – 1 ECTS) – wykład odbywa się przynajmniej raz w roku akademickim.

 

Efekty uczenia się dla Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej:

W tabeli poniżej zestawiono efekty uczenia się, przyjęte przy formułowaniu programu kształcenia SDPB i określaniu treści programowych poszczególnych zajęć. Stosowane w opisie oznaczenia efektów uczenia się są złożeniem następujących symboli: SD_ –Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej; W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne; Numer efektu uczenia się.

Symbol Efekty uczenia się uzyskane po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej Kod składnika opisu*
Efekty uczenia się (EU) w zakresie wiedzy
SD_W1 Zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej. P8S_WG

P8_UW

SD_W2 Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.
SD_W3 Zna i rozumie metodologię badań naukowych.
SD_W4 Zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu.
SD_W5 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. P8S_WK
SD_W6 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.
SD_W7 Zna i rozumie podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.
Efekty uczenia się (EU) w zakresie umiejętności
SD_U1 Potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

  • definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,
  • rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,
  • wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.
P8S_UW

P8U_U

SD_U2 Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.
SD_U3 Potrafi transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.
SD_U4 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym. P8S_UK
SD_U5 Potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.
SD_U6 Potrafi inicjować debatę oraz uczestniczyć w dyskursie naukowym.
SD_U7 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
SD_U8 Potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym. P8S_UO
SD_U9 Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób. P8S_UU
SD_U10 Potrafi planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
Efekty uczenia się (EU) w zakresie kompetencji społecznych
SD_K1 Jest gotów: do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej; do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej; do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. P8S_KK
SD_K2 Jest gotów: do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców; do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P8S_KO

P8U_K

SD_K3 Jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

  • prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,
  • respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad własności intelektualnej.
P8S_KR

P8U_K

* Odniesienie do kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie 8 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Karty przedmiotów obowiązkowych:

Etyka zawodowa (PDF, 134 KB)

Ochrona własności intelektualnej, komercjalizacja wyników badań (PDF, 135 KB)

Podstawy metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej (PDF, 135 KB)

Język angielski w komunikacji akademickiej (PDF, 205 KB)

Pracownia naukowa (PDF, 115 KB)

Podstawowe narzędzia warsztatu naukowca (PDF, 126 KB)

Metodyka e-learningu (PDF, 118 KB)

Publikacje naukowe motywacja_zasady dobre praktyki (PDF, 114 KB)

Zarządzanie projektem badawczym (PDF, 135 KB)

Praktyki zawodowe (PDF, 113 KB)

Semianrium doktoranckie (PDF, 129 KB)

 

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
obowiązujący w roku akademickim rozpoczęcia zajęć 2020/2021
Uchwała nr 97/XI/XVI/2021 w sprawie zmiany Uchwały Senatu PB w sprawie uchwalenia programu kształcenia w SDPB rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021
Program kształcenia w SDPB od roku akademickiego 2020/2021

 

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej
obowiązujący w roku akademickim rozpoczęcia zajęć 2019/2020
Uchwała Nr 543/XXXII/XV/2020 Senatu PB z dnia 30.04.2020r (PDF, wersja skanowana, 37 KB)
PROGRAM kształcenia (PDF, wersja skanowana, 3 MB)