PL EN

Rekrutacja

Oświadczenie doktoranta. Dane identyfikacyjne (DOC, 76 KB)

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2021/2022 odbywa się według następującego harmonogramu:

Data Czynności
31.05.2021 r. Przekazanie do Dyrektora pozytywnie zaopiniowanych przez radę dyscypliny tematyk
i zakresów rozpraw doktorskich w ramach dyscyplin.
01.09.2021 r. – 09.09.2021 r. Składanie przez kandydatów kompletu dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej
(Wydział Mechaniczny pok. 109), zgodnie z załącznikiem nr 1 (DOCX, 25 KB) do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.
14.09.2021 r. – 15.09.2021 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisje rekrutacyjne.
17.09.2021 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji i listy przyjętych.

Limity przyjęć do SDPB w ramach dyscyplin w roku akademickim 2021/2022:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika – 5 osób,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – 5 osób,
 • inżynieria biomedyczna – 5 osób,
 • inżynieria lądowa i transport – 5 osób,
 • inżynieria mechaniczna – 10 osób,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 10 osób,
 • nauki o zarządzaniu i jakości – 5 osób.

 


Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinach naukowych oferowane kandydatom do SDPB w roku akademickim 2021/2022:


Zasady rekrutacji

Uchwała nr 68/IX/XVI/2021 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej” (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 3 MB)


 

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, które powinno zawierać:
  1. informacje dotyczące planowanego zaangażowania w realizację rozprawy doktorskiej, tj. ile czasu tygodniowo kandydat planuje wygospodarować na realizację założonego celu;
  2. informację dotyczącą planowanego pozyskania finansowania działań naukowych w ramach realizacji zadań związanych z rozprawą doktorską.
 2. Kwestionariusz osobowy wraz z 2 zdjęciami – załącznik nr 2 (DOCX, 32 KB).
 3. Kartę informacyjną – załącznik nr 3 (DOCX, 28 KB).
 4. Odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego. Dyplom kandydata z kraju, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności stopni i tytułów podlega nostryfikacji.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
  Skierowanie na badania należy odbierać w pok. 109 Wydziału Mechanicznego od 23 sierpnia 2021 r.
  Wykaz placówek dostępny jest na stronie www.
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (np. certyfikat, suplement do dyplomu ukończenia studiów). W przypadku osoby, której językiem ojczystym jest język angielski powyższy wymóg nie jest stosowany.

Komplet dokumentów proszę składać do sekretariatu Szkoły Doktorskiej – Wydział Mechaniczny, pok. 109.

ZDJĘCIE DO LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ DOKTORANTA

Pełny opis wraz z przykładami dostępny jest pod adresem: obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego.

Uwagi techniczne:

 • Zdjęcie powinno być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
 • Tło powinno być białe, gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
 • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
 • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli.

Ogólne informacje:

 • Zdjęcie powinno być aktualne.
 • Na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie osoby fotografowanej.
 • Zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę.
 • Zdjęcie powinno przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków.
 • Twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB), jest przeprowadzana zgodnie z następującymi zasadami:

§ 1
ZASADY OGÓLNE
 1. Rekrutacja odbywa się w drodze otwartego konkursu.
 2. Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne, zwane dalej „Komisjami”. Komisje są powoływane na okres 1 roku przez Rektora na wniosek Kierowników Dyscyplin, po zaopiniowaniu przez Dyrektora SDPB, niezależnie dla każdej dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie w SDPB.
 3. W skład Komisji w danej dyscyplinie wchodzą: Kierownik Dyscypliny; co najmniej dwóch pracowników Uczelni reprezentujących daną dyscyplinę, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (z pozytywną oceną okresową pracownika) oraz przedstawiciel samorządu doktorantów (w charakterze obserwatora). Do prac zapraszani mogą być autorzy tematyk badawczych (z głosem doradczym) wybranych przez kandydatów oraz mogą być zaproszeni eksperci z dyscyplin (z głosem doradczym). Przewodniczącym Komisji jest Kierownik Dyscypliny.
 4. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym do SDPB sprawuje Dyrektor SDPB.
§ 2
TRYB REKRUTACJI
 1. Rekrutacja do SDPB odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora SDPB najpóźniej do dnia 31 maja w danym roku rekrutacji.
 2. Osoba, uprawniona do promowania doktorów, zgłasza do właściwej Rady Dyscypliny tematyki i zakresy rozpraw doktorskich (w języku polskim lub w polskim i angielskim) w dyscyplinach prowadzonych przez SDPB.
 3. Kierownik Dyscypliny przekazuje pozytywnie zaopiniowane przez Radę Dyscypliny tematyki i zakresy rozpraw doktorskich Dyrektorowi SDPB. Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich podawane są do wiadomości na stronie internetowej SDPB.
 4. O przyjęcie do SDPB może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 478, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SDPB są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć dokumenty wymienione w załączniku nr 1 (DOCX, 25 KB) do Regulaminu SDPB. Dodatkowo w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do SDPB, o którym jest mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy, wymagany jest wykaz i wyniki prac oraz projektów naukowo-badawczych o wysokim poziomie i zaawansowaniu zrealizowanych przez kandydata, potwierdzone dwoma opiniami, wydanymi przez naukowców posiadających co najmniej stopień dr hab.
 5. O przyjęcie do SDPB może ubiegać się osoba, która z dyplomu ukończenia studiów posiada ocenę dobrą lub wyższą, albo równorzędną z tymi ocenami.
 6. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych,
  o przyjęcie do SDPB mogą ubiegać się osoby wskazane w art. 186 ust. 2 Ustawy.
  W przypadku, gdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do SDPB jest absolwentem studiów pierwszego stopnia, do powyższej punktacji przyjmuje się ocenę z dyplomu ukończenia tych studiów. W przypadku, gdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do SDPB jest studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, do powyższej punktacji przyjmuje się średnią z ocen uzyskanych w zaliczonych latach studiowania.
 7. O przyjęcie do SDPB może ubiegać się osoba, która przedłoży dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (np. certyfikat, suplement do dyplomu ukończenia studiów). W przypadku osoby, której językiem ojczystym jest język angielski powyższy wymóg nie jest stosowany.
 8. Kandydat do SDPB w danym roku akademickim może aplikować na jedną tematykę spośród zgłoszonych tematyk, o których mowa w ust. 3.
 9. Dokumenty wymagane od kandydata zgodne z załącznikiem nr 1 (DOCX, 25 KB) do Regulaminu SDPB w postępowaniu rekrutacyjnym, są składane do sekretariatu SDPB.
 10. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmuje weryfikację jego wiedzy z zakresu danej dyscypliny.
 11. Prezentacja kandydata dotycząca tematyki badawczej powinna zawierać:
  1. przedstawienie dotychczasowego stanu badań, źródeł, literatury (zestawienie bibliograficzne);
  2. wskazanie planowanych do realizacji tematyki metod badawczych;
  3. przewidywane wyniki badań naukowych.
§ 3
LISTA RANKINGOWA
 1. Limity miejsc w SDPB w poszczególnych dyscyplinach na dany rok akademicki ustala Rektor na wniosek Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Dyscypliny.
 2. Komisja podczas postępowania rekrutacyjnego ocenia kandydatów w czterech kategoriach:
  1. rozmowa kwalifikacyjna – punktacja: od 0 pkt. do 5 pkt.;
  2. ocena z dyplomu ukończenia studiów, która jest przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: celujący – 5 pkt., bardzo dobry – 4 pkt., dobry plus – 3 pkt, dobry – 2 pkt.
  3. osiągnięcia badawcze (publikacje, udział w konferencjach, realizacja projektów badawczych, patenty) i inne – punktacja: od 0 pkt. do 5 pkt.;
  4. prezentacja projektu badawczego, dotyczącego obranej tematyki planowanej rozprawy doktorskiej – punktacja: od 0 pkt do 5 pkt.
 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia do SDPB jest uzyskanie przez kandydata minimum 4,0 punktów (P) obliczonych zgodnie ze wzorem:
  P = 0,35 x rozmowa kwalifikacyjna + 0,2 x ocena z dyplomu + 0,2 x osiągnięcia + 0,25 x prezentacja.
 1. W przypadku tematyki, do której zgłosił się więcej niż jeden kandydat, na listę rankingową wpisywany jest tylko ten spośród nich, który uzyskał najwięcej punktów.
 2. Na podstawie otrzymanej punktacji powstaje lista rankingowa kandydatów, która jest sporządzana niezależnie dla każdej dyscypliny naukowej.
 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów znajdujących się na ostatnim miejscu listy rankingowej, które uprawnia do przyjęcia do SDPB, wszyscy ci kandydaci zostają przyjęci. Przed przyjęciem tych kandydatów Dyrektor zwraca się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc. W przypadku braku zgody, nie przyjmuje się żadnego z tych kandydatów.
§ 4
WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 1. Rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia kandydatów do SDPB podejmuje właściwa Komisja.
 2. Przyjęcie do SDPB następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 3. Odmowa przyjęcia do SDPB następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 4. Od decyzji o odmowie przyjęcia do SDPB, kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Decyzja Komisji rozpatrującej wniosek kandydata jest ostateczna.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do SDPB są jawne.