PL EN

Rekrutacja

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów do SDPB w roku akademickim 2023/2024 w poszczególnych dyscyplinach :

Lp. dyscyplina data godz. wydział, sala
1. automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne 14.09.2023 r. 9.00 WE, 007
2. informatyka techniczna i telekomunikacja 13.09.2023 r. 10.30 WI, 237
3. inżynieria biomedyczna 14.09.2023 r. 10.00 WM, 107
4. inżynieria lądowa, geodezja i transport 12.09.2023 r. 11.00 WBiNoŚ, 34
5. inżynieria mechaniczna 14.09.2023 r. 11.00 WM, 107
6. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 14.09.2023 r. 10.00 WBiNoŚ, 1/2 Inno Eko Tech
7. nauki o zarządzaniu i jakości 14.09.2023 r. 10.15 WIZ, s. 114, Rady Wydziału

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2023/2024 odbywa się według następującego harmonogramu:

Data Czynności
30.06.2023 r. Przekazanie do Dyrektora pozytywnie zaopiniowanych przez rady dyscyplin tematyk
i zakresów rozpraw doktorskich.
17.07.2023 r.  –  01.09.2023 r. Rejestracja i zapisy do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w systemie IRK  https://irk2.uci.pb.edu.pl/pl/offer/SzD2023Z/
12.09.2023 r. – 14.09.2023 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez komisje rekrutacyjne.
20.09.2023 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji i listy przyjętych.
21.09.2023 r. – 27.09.2023 r. Składanie oryginałów dokumentów do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (Wydział Mechaniczny pok. 340).

Limity przyjęć do SDPB w ramach dyscyplin w roku akademickim 2023/2024:

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne – 5 osób
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – 5 osób
 • inżynieria biomedyczna – 5 osób
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport – 5 osób
 • inżynieria mechaniczna – 10 osób
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – 10 osób
 • nauki o zarządzaniu i jakości – 7 osób

 


Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinach naukowych oferowane kandydatom do SDPB w roku akademickim 2023/2024:

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (PDF, 165 KB, otworzy się w nowej karcie)

informatyka techniczna i telekomunikacja (PDF, 464 KB, otworzy się w nowej karcie)

inżynieria biomedyczna (PDF, 433 KB, otworzy się w nowej karcie)

inżynieria lądowa, geodezja i transport (PDF, 263 KB, otworzy się w nowej karcie)

inżynieria mechaniczna (PDF, 332 KB, otworzy się w nowej karcie)

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (PDF, 363 KB, otworzy się w nowej karcie)

nauki o zarządzaniu i jakości (PDF, 161 KB, otworzy się w nowej karcie)


Rekrutacja do SDPB odbywa się poprzez system IRK

Zasady rekrutacji

Uchwała nr 183/XX/XVI/2022 w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej”


 

Wymagane dokumenty

Rejestracja i zapisy do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej zostaną przeprowadzone w systemie IRK.

Wymagane informacje niezbędne w procesie rekrutacji podano poniżej:

ZALACZNIK_ NR 1 (DOCX, 25 KB)

ZALACZNIK_ NR 2 (DOCX, 22 KB)


 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB), jest przeprowadzana zgodnie z następującymi zasadami:

§ 1
ZASADY OGÓLNE
 1. Rekrutacja odbywa się w drodze otwartego konkursu.
 2. Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne, zwane dalej „Komisjami”. Komisje są powoływane na okres 1 roku przez Rektora na wniosek Kierowników Dyscyplin, po zaopiniowaniu przez Dyrektora SDPB, niezależnie dla każdej dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie w SDPB.
 3. W skład Komisji w danej dyscyplinie wchodzą: Kierownik Dyscypliny; co najmniej dwóch pracowników Uczelni reprezentujących daną dyscyplinę, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (z pozytywną oceną okresową pracownika) oraz przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (w charakterze obserwatora). Do prac zapraszani mogą być autorzy tematyk badawczych (z głosem doradczym) wybranych przez kandydatów oraz mogą być zaproszeni eksperci z dyscyplin (z głosem doradczym). Przewodniczącym Komisji jest Kierownik Dyscypliny.
 4. W przypadku gdy jednym z członków Komisji Rekrutacyjnej jest autor lub opiekun tematyki nie uczestniczy on w ocenie kandydata rekrutującego się na tę tematykę badawczą.
 5. Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym do SDPB sprawuje Dyrektor SDPB.
§ 2
TRYB REKRUTACJI
 1. Rekrutacja do SDPB odbywa się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora SDPB najpóźniej do dnia 31 maja w danym roku rekrutacji.
 2. Osoba uprawniona do promowania doktorów zgłasza do właściwej Rady Dyscypliny tematyki i zakresy rozpraw doktorskich (w języku polskim lub w polskim i angielskim) w dyscyplinach prowadzonych przez SDPB wraz ze zgodą bezpośredniego przełożonego na dostęp do infrastruktury laboratoryjnej na czas realizacji rozprawy doktorskiej w  przypadku przyjęcia kandydata do SDPB (załącznik nr 1).
 3. Kierownik Dyscypliny przekazuje pozytywnie zaopiniowane przez Radę Dyscypliny tematyki i zakresy rozpraw doktorskich Dyrektorowi SDPB. Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich podawane są do wiadomości na stronie internetowej SDPB.
 4. O przyjęcie do SDPB może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.  poz. 478, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SDPB są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu SDPB. Dodatkowo w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do SDPB, o którym jest mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy, wymagany jest wykaz i wyniki prac oraz projektów naukowo-badawczych o wysokim poziomie i zaawansowaniu zrealizowanych przez kandydata, potwierdzone dwoma opiniami, wydanymi przez naukowców posiadających co najmniej stopień dr  habilitowanego.
 5. O przyjęcie do SDPB może ubiegać się osoba, która z dyplomu ukończenia studiów posiada ocenę dobrą lub wyższą, albo równorzędną z tymi ocenami.
 6. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do SDPB mogą ubiegać się osoby wskazane w art. 186 ust. 2 Ustawy. W przypadku, gdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do SDPB jest absolwentem studiów pierwszego stopnia, do powyższej punktacji przyjmuje się ocenę z dyplomu ukończenia tych studiów. W przypadku, gdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do SDPB jest studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, do powyższej punktacji przyjmuje się średnią z ocen uzyskanych w zaliczonych latach studiowania.
 7. O przyjęcie do SDPB może ubiegać się osoba, która przedłoży dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1 (np. certyfikat, suplement do dyplomu ukończenia studiów). W przypadku osoby, której językiem ojczystym jest język angielski powyższy wymóg nie jest stosowany.
 8. Kandydat do SDPB w danym roku akademickim może aplikować na jedną tematykę spośród zgłoszonych tematyk, o których mowa w ust. 3.
 9. Dokumenty wymagane od kandydata zgodne z załącznikiem nr 1 do Regulaminu SDPB w postępowaniu rekrutacyjnym, są składane za pośrednictwem systemu IRK (internetowa rekrutacja kandydatów).
 10. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmuje weryfikację jego wiedzy z zakresu danej dyscypliny.
 11. Prezentacja kandydata dotycząca tematyki badawczej powinna zawierać:
  1. przedstawienie dotychczasowego stanu badań, źródeł, literatury (zestawienie bibliograficzne);
  2. wskazanie planowanych do realizacji tematyki metod badawczych;
  3. przewidywane wyniki badań naukowych.
§ 3
LISTA RANKINGOWA
 1. Komisja podczas postępowania rekrutacyjnego ocenia kandydatów w czterech kategoriach:
  1. rozmowa kwalifikacyjna – punktacja: od 0 pkt. do 5 pkt.;
  2. ocena z dyplomu ukończenia studiów, która jest przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: celujący – 5 pkt., bardzo dobry – 4 pkt., dobry plus – 3 pkt, dobry – 2 pkt.
  3. osiągnięcia badawcze (publikacje, udział w konferencjach, realizacja projektów badawczych, patenty) i inne – punktacja: od 0 pkt. do 5 pkt.;
  4. prezentacja projektu badawczego, dotyczącego obranej tematyki planowanej rozprawy doktorskiej – punktacja: od 0 pkt do 5 pkt.
 2. Warunkiem koniecznym przyjęcia do SDPB jest uzyskanie przez kandydata minimum 4,0 punktów (P) obliczonych zgodnie ze wzorem:
  P = 0,35 x rozmowa kwalifikacyjna + 0,2 x ocena z dyplomu + 0,2 x osiągnięcia + 0,25 x prezentacja.
 3. W przypadku tematyki, do której zgłosił się więcej niż jeden kandydat, na listę rankingową wpisywany jest tylko ten spośród nich, który uzyskał najwięcej punktów.
 4. Na podstawie otrzymanej punktacji powstaje lista rankingowa kandydatów, która jest sporządzana niezależnie dla każdej dyscypliny naukowej.
 5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów znajdujących się na ostatnim miejscu listy rankingowej, które uprawnia do przyjęcia do SDPB, zostaje przyjęty ten kandydat, który zgodnie ze wzorem z ust. 2 uzyskał wyższą punktację z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, kiedy kandydaci uzyskali tę samą punktację obowiązuje następujący porządek porównania ocen: ocena z dyplomu, osiągnięcie, prezentacja. Jeżeli punktacje we wszystkich kategoriach są takie same, to wszyscy ci kandydaci zostają przyjęci. Przed przyjęciem tych kandydatów Dyrektor zwraca się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc. W przypadku braku zgody, nie przyjmuje się żadnego z tych kandydatów.
§ 4
REKRUTACJA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH
 1. Do SDPB może zostać przyjęta osoba poza ustaloną liczbą miejsc, o których mowa w § 2 ust.10 Regulaminu SDPB, jeżeli jest beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego lub realizuje projekt badawczy finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant oraz ma z tego powodu przyznane finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości nie niższej niż wynika z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) wraz z pokryciem składek ZUS.
 2. Realizacja przedsięwzięcia, programu, konkursu lub innego projektu badawczego, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie część indywidualnego planu badawczego kandydata do SDPB.
 3. Okres finansowania o którym mowa w ust. 1, powinien być zapewniony na minimum 24 miesiące.
 4. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, składa w procesie rekrutacji zaświadczenia z podmiotu finansującego, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 – 3.
 5. Warunkiem przyjęcia do SDPB kandydata, o którym mowa w ust. 1 jest spełnienie wymagań określonych w przepisach lub umowach regulujących dane przedsięwzięcie, program lub konkurs, od których uzależnione jest finansowanie stypendium doktoranckiego oraz pozytywnie zakończonej rekrutacji do SDPB.
 6. Do kandydatów, o których mowa w ust. 1 przepisów § 3 ust. 3 – 5 nie stosuje się.
§ 5
WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 1. Rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia kandydatów do SDPB podejmuje właściwa Komisja.
 2. Przyjęcie do SDPB następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 3. Odmowa przyjęcia do SDPB następuje w drodze decyzji administracyjnej Rektora. Decyzję administracyjną Rektora o odmowie przyjęcia mogą podpisać upoważnieni przewodniczący Komisji.
 4. Od decyzji o odmowie przyjęcia do SDPB, kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora składa się za pośrednictwem Komisji, która wydaje opinię w sprawie. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do SDPB są jawne.

ZALĄCZNIK DO ZASAD REKRUTACJI (DOCX, 17 KB)