PL EN

Ocena śródokresowa

Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Politechniki Białostockiej

z dnia 8 czerwca 2021 roku

w sprawie szczegółowych kryteriów, wzorów dokumentacji oraz szczegółowego trybu oceny
śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB)

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 202 ust. 2-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Białostockiej oraz § 8 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 69/IX/XVI/2021 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego doktoranta (IPB), w szczególności terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej oraz aktywność naukowa doktoranta zgodna z tematyką pracy.
 2. Ocena śródokresowa odbywa się w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.
 3. W przypadku zawieszenia kształcenia doktoranta, o którym mowa w art. 204 ust. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub w wyniku uzasadnionych przypadków losowych, Dyrektor SDPB ustala indywidualnie termin przeprowadzenia oceny śródokresowej, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie jej w połowie okresu kształcenia doktoranta.
§ 2
 1. Komisje ds. oceny śródokresowej doktorantów (zwane dalej Komisjami lub Komisją) są powoływane przez Dyrektora SDPB, na wniosek Kierowników Dyscyplin, zaopiniowany przez Radę Naukową SDPB i właściwe Rady Dyscyplin, najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
 2. Przewodniczących Komisji spośród ich członków wskazuje Dyrektor SDPB.
§ 3
 1. Najpóźniej do 10 września roku akademickiego, w którym dokonywana jest ocena
  śródokresowa, doktorant składa do sekretariatu SDPB w formie papierowej:

  • sprawozdanie z realizacji IPB, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
  • wykaz dorobku naukowego potwierdzonego w bazie wiedzy Politechniki Białostockiej,
  • kopie opublikowanych/ przyjętych do druku (wraz z dowodem przyjęcia)/ złożonych do redakcji prac naukowych (wraz z dowodem złożenia) związanych z realizowaną tematyką badawczą,
  • informacje dotyczące udziału w konferencjach naukowych, zgłoszeniach patentowych, złożonych wnioskach o finansowanie projektów badawczych,
  • realizowanych projektach badawczych, nagrodach naukowych itp., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
  • opinię promotora/promotorów dotyczącej realizacji IPB, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 2. Złożona dokumentacja jest przekazywana właściwej Komisji.
§4
 1. Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Kierownikami Dyscyplin, ustalają termin posiedzenia Komisji.
 2. Posiedzenia Komisji mogą być prowadzone w trybie zdalnym, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W przypadku posiedzeń zdalnych formularze z oceną śródokresową podpisuje jedynie Przewodniczący Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji powinny odbyć się w terminie do końca września roku akademickiego, w którym dokonywana jest ocena śródokresowa doktoranta.
 4. Kierownik Dyscypliny zawiadamia doktoranta o terminie, miejscu i formie posiedzenia Komisji, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Posiedzenie Komisji rozpoczyna się od prezentacji doktoranta obejmującej:
  • zakres i metodykę badań,
  • sprawozdanie z realizacji IPB dotyczącego tematyki doktoratu.
 6. W dalszej części posiedzenia Komisji przeprowadzana jest dyskusja członków Komisji z doktorantem.
 7. Każdy z członków Komisji, indywidualnie, dokonuje oceny na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz wystąpienia doktoranta. Wzór arkusza indywidualnej oceny zawiera załącznik nr 4 do zarządzenia.
 8. Niezwłocznie po zakończeniu prezentacji doktoranta następuje część niejawna obrad Komisji, na której członkowie opracowują ostateczną ocenę śródokresową doktoranta, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 5 do zarządzenia. W przypadku różnicy zdań wśród członków Komisji, co do oceny, decyduje stanowisko większości.
§ 5
 1. Ocena śródokresowa może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.
 2. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 3. Doktorant w ciągu 7 dni może odwołać się od wyniku oceny śródokresowej do Prorektora ds. nauki.
 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lub utrzymania przez Prorektora ds. nauki negatywnej oceny śródokresowej doktoranta ustalonej na posiedzeniu Komisji, Dyrektor, z upoważnienia rektora, wydaje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów SDPB.
 5. Skreślenie, o którym mowa w ust. 4, następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której doktorantowi przysługuje prawo do złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
§ 6
  Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor DSPB oraz Prorektor ds. nauki.
§ 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Rektor
  dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

 

Załączniki:

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta – wzór (Załącznik nr 1 (DOCX, 34 KB))

Informacje o aktywności naukowo-badawczej doktoranta – wzór (Załącznik nr 2 (DOCX, 31 KB))

Opinia promotora dotycząca realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB) przez doktoranta – wzór (Załącznik nr 3 (DOCX, 33 KB))

Indywidualna ocena śródokresowa doktoranta dotycząca realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB) – wzór (Załącznik nr 4 (DOCX, 32 KB))

Ocena śródokresowa doktoranta dotycząca realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB) – wzór (Załącznik nr 5 (DOCX, 30 KB))

Zarządzenie nr 66/2021 Rektora PB z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych kryteriów, wzorów dokumentacji oraz szczegółowego trybu oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB) (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 129 KB)

Zarządzenie nr 89/2021 Rektora PB z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie szczegółowych kryteriów, wzorów dokumentacji oraz szczegółowego trybu oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB) (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 129 KB)