PL EN

Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Autorka tematyki: dr hab. inż. Ewa Chodakowska, prof. PB: 85 746 98 96, e.chodakowska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Wybór problemu badawczego w obszarze zrównoważonego rozwoju. Przegląd stosowanych podejść. Integracja danych ilościowych i jakościowych. Opracowanie koncepcji analizy, propozycja metody, weryfikacja.

Autorka tematyki: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys: 784 680 522, j.ejdys [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  System zarządzania bezpieczeństwem informacji naukowej na poziomie szkoły wyższej. Klasyfikacji informacji naukowych dotyczących wyników badań naukowych. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji. Model systemu zarządzania informacją naukową.

Autorka tematyki: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys: 784 680 522, j.ejdys [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Identyfikacja czynników determinujących akceptację wybranej technologii smart city. Analiza relacji między czynnikami. Modele akceptacji wybranej technologii smart city.

Autorka tematyki: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB: 85 746 98 40, e.glinska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Opracowanie modelu kształtowania relacji w łańcuchach dostaw z uwzględnieniem działań brandingowych w wybranym sektorze gospodarki.

Autorka tematyki: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB: 85 746 98 40, e.glinska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Opracowanie modelu strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw w wybranej branży produkcyjnej.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB: 85 746 98 02, k.halicka [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Opracowanie metodyki analizy (stan obecny i perspektywa długookresowa) gerontechnologii.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB: 85 746 98 02, k.halicka [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Identyfikacja potrzeb i oczekiwań w zakresie gerontechnologii. Określenia wpływu czynników otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, które determinują rozwój gerontechnologii w Polsce w perspektywie długookresowej.

Autor tematyki: dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk: 85 746 98 94, a.jurczuk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Zasady ustanowienia i elementy ładu procesowego w organizacji. Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu ustanowienia ładu procesowego. Typologia czynników sukcesu ustanowienia ładu procesowego w przedsiębiorstwach sektora e-commerce.

Autor tematyki: dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk: 85 746 98 94, a.jurczuk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Ocena porównawcza referencyjnych modeli architektury procesów. Identyfikacja procesów organizacji wirtualnych. Opracowanie referencyjnego modelu architektury procesów organizacji wirtualnych.

Autorka tematyki: dr hab. Katarzyna Krot: 85 746 98 30, k.krot [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Identyfikacja czynników wpływających na poziom zaufania w wybranym typie relacji organizacyjnych. Pomiar poziomu zaufania. Określenie skutków relacji opartych na zaufaniu. Pomiar zależności pomiędzy badanymi/wybranymi konstruktami.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko: 85 746 98 25, j.nazarko [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Analiza wpływu inicjatywy BRI na kształtowanie nowych paradygmatów logistycznych i zarządczych. Identyfikacja, charakterystyka i klasyfikacja wyzwań logistycznych i menadżerskich przedsiębiorstw polskiego sektora TSL w kontekście inicjatywy BRI. Ocena możliwości i sposobów sprostania zidentyfikowanym wyzwaniom.

Autor tematyki: dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB: 85 746 90 00, d.siemieniako [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Dynamiczne zdolności marketingowe i innowacyjne stanowią rutyny lub procesy wdrożone w przedsiębiorstwie, które nakierowane są na dynamiczne rozwijanie, upowszechniania i integrowanie wiedzy rynkowej i produktowej w działaniach przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający przedsiębiorstwu rozwój.

Autor tematyki: dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB: 85 746 90 00, d.siemieniako [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Dynamiczne zdolności marketingowe i innowacyjne stanowią rutyny lub procesy wdrożone w przedsiębiorstwie, które W ramach rozwijania różnych relacji międzyorganizacyjnych strony relacji mogą budować zdolności zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy. Istotą tematu jest też weryfikacja wyników organizacji pod kątem wpływu na środowisko naturalne i na społeczeństwo.

Autorka tematyki: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB: 696 869 556, e.szymanska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Identyfikacja, klasyfikacja i charakterystyka innowacji wdrażanych w wybranym sektorze usług oraz ich ocena pod względem zgodności z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Autor tematyki: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB: 85 746 98 40, w.urban [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Lean Manufacturing/Management, Kaizen, strumień procesów przedsiębiorstwa, metody i techniki doskonalenia procesów, TQM, Teoria Ograniczeń, narzędzia Lean, sformalizowane systemy zarządzania ISO 9000 i pokrewne, integracja systemów ISO z podejściem Lean, specyfika jakości w usługach, Lean w usługach, doświadczenia klientów.

Autor tematyki: dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB: 85 746 98 40, w.urban [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Strategie i modele internacjonalizacji biznesu, przewagi konkurencyjne związane z internacjonalizacją, transnarodowe łańcuchy dostaw, łańcuch wartości firmy, formy kooperacji z parterami zagranicznymi, programy wsparcia internacjonalizacji MŚP, internacjonalizacja biznesu a rozwój regionalny.

Zobacz tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w pozostałych dyscyplinach