PL EN

Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Autorka tematyki: dr hab. inż. Izabela Anna Tałałaj, prof. PB:   —-,   i.talalaj [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Przegląd literatury dotyczącej metod uzdatniania wód/oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem metod membranowych. Wybór obiektu badawczego do badań, ocena jakości wód/ścieków.
  Przygotowanie stanowiska badawczego obejmującego membranowy układ oczyszczania ścieków/odcieków RO/NF/UF. Przeprowadzenie badań skuteczności oraz efektywności procesów membranowych.
  Opracowanie uzyskanych wyników, wykonanie analiz statystycznych oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Izabela Bartkowska, prof. PB:   571 443 135,   i.bartkowska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Określenie istniejącego stanu wiedzy na podstawie przeglądu dostępnej literatury krajowej i zagranicznej. Określenie kryteriów badań. Opracowanie metodyki eksperymentu i przeprowadzenie badań wstępnych. Wybór obiektu badawczego i zakresu planowanych badań. Przeprowadzenie badań terenowych. Analiza uzyskanych wyników. Zaprojektowanie modelu i dobór istotnych parametrów. Zaproponowanie modelu i zaprojektowanie algorytmu do oceny parametrów. Wybór odpowiednich narzędzi (SNN). Budowa, nauczanie oraz zastosowanie optymalnej struktury sztucznej sieci neuronowej. Weryfikacja modelu.

Autor tematyki: dr hab. inż. Mariusz Adamski, prof. PB:   797 995 925,   mariusz.adamski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy. Określenie metodyki i przeprowadzenia badań. Przeprowadzenie symulacji komputerowych dotyczących wybranych zagadnień Budynku o Niemal Zerowym Zużyciu Energii (nZEB). Analiza uzyskanych wyników badań. Sformułowanie wytycznych do projektowania i eksploatacji nZEB.

Autor tematyki: dr hab. inż. Mariusz Adamski, prof. PB:   797 995 925,   mariusz.adamski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Przegląd literatury dotyczącej odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem nowych rozwiązań i kierunków rozwoju. Określenie metodyki i przeprowadzenia badań. Sporządzenie modeli i sporządzenie symulacji komputerowych dotyczących zagrożeń środowiska. Analiza uzyskanych wyników badań.

Autor tematyki: dr hab. inż. Mariusz Adamski, prof. PB:   797 995 925,   mariusz.adamski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy. Określenie metodyki i przeprowadzenia badań. Sporządzenie modelu matematycznego i przeprowadzenie symulacji. Analiza uzyskanych wyników badań.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Piotr Banaszuk:   —-,   p.banaszuk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Ocena parametrów fizykochemicznych wybranych rodzajów biomasy, w tym podłoży po hodowli grzybów Badania przekształceń biomasy przez wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów.
  Ocena możliwości wykorzystania podłoży po hodowli jako substratu polepszającego właściwości produkcyjne gleb Ocena przydatności podłoża pohodowlanego jako materiału specjalistycznego do ochrony przed patogenami glebowymi (np. do stosowania w szkółkach leśnych).

Autorka tematyki: dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz, prof. PB:   601 882 441,   e.broniewicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Celem pracy jest połączenie analizy cyklu życia (LCA) i wielokryterialnego podejmowania decyzji (MCDM) jako narzędzia do wyboru źródeł energii odnawialnej w budynku mieszkalnym. W pracy zostanie opracowany algorytm wyboru źródeł energii odnawialnej dostarczających energię elektryczną i cieplną do modelowego budynku mieszkalnego w oparciu o analizę cyklu życia (LCA) oraz analizę kosztów cyklu życia (LCC) w warunkach polskich. Wśród kryteriów ekologicznych rozpatrywane będą m.in. zużycie energii pierwotnej i emisja CO2. Kryterium ekonomiczne obejmie koszty cyklu życia każdego z systemów. Do wyboru najbardziej korzystnego źródła energii dla budynku mieszkalnego zostaną zastosowane metody wielokryterialnego podejmowania decyzji.

Autorka tematyki: prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko:   —-,   i.skoczko [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Określenie trendów wiodących GOZ, które przyspieszą przekształcenie gospodarki w wybranym zakładzie produkcyjnym w kierunku GOZ w przyszłości (efektywność energetyczna, selektywna zbiórka odpadów i recykling, poszukiwanie nowych modeli cyklu życia produktów i współkorzystania z istniejących zasobów, ekoprojektowanie). Identyfikacja barier (świadomość pracowników i odbiorców, wydajność energetyczna, wydajność gospodarki surowcami, gospodarka wod-kan, emisje do atmosfery, gospodarka odpadami, itd.). Analiza potencjału do poszukiwania nowych zastosowań w wymienionych wyżej obszarach dlarozwiązań już istniejących (adaptacji) oraz do generowania nowych rozwiązań (innowacji). Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz adaptacja technologii i produktów w nurcie GOZ. Wydłużenie cyklu życia produktów, poprzez podjęciedziałań i wytworzenie powiązań, w wynikuktórych odpady mogą na nowo stać się wartościowym elementem nowego procesuprodukcji. Stworzenie i przygotowanie do wdrożenia zakładowego systemu „gospodarki zasobooszczędnej”.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz, prof. PB:   797 996 001,   e.skorbilowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Zagadnienia oceny stanu środowiska przy pomocy organizmów żywych stały się dziś bardzo ważnym działem w kontroli stanu środowiska.Bioindykatory wykazują bardzo dużą wrażliwość na zanieczyszczenia.
  Zakres pracy będzie obejmował następujące zagadnienia: (1) analiza zawartości i rozkładu przestrzennego metali w wybranych bioindykatorach, (2) zidentyfikowanie lokalnych źródeł i czynników determinujących zawartość i przestrzenne rozmieszczenie metali ciężkich wbioindykatorach na analizowanym obszarzeza pomocą wielowymiarowej analizy statystycznej. To podejście badawcze może dostarczyć podstawowych informacji do lepszego zarzadzania wybranym regionem w przyszłości.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz, prof. PB:   797 996 001,   e.skorbilowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Biebrzański Park Narodowy jest przedstawiany jako wzorzec niemal całkowicie naturalnego obszaru mokradłowego Europy. Nieprzeciętna wartość przyrodnicza tego regionu przyczyniła się do podjęcia badań ekosystemu rzeki Biebrzy i jej dopływów. Zakres pracy będzie obejmował następujące zagadnienia: (1) określenie zawartości metali w roślinach wodnych (korzeń, łodyga, liść)oraz osadach dennych rzeki Biebrzy i jej dopływów a także wskazanie makrofitów które mogą mieć potencjalne zastosowanie w biomonitoringu środowiska wodnego, (2) ocena wpływu i identyfikacja źródeł metali na podstawie badań osadów rzecznych i materiału roślinnego, (3) wskazanie procesów rządzących zachowaniem się badanych metali w środowisku wodnym badanych rzek.

Autor tematyki: dr hab. inż. Sławomir Poskrobko:   ——,   s.poskrobko [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Poliolefiny i ich właściwości, budowa stanowiska badawczego depolimeryzacji, interpretacja matematyczna i eksperymentalna procesów, produkty depolimeryzacji i warunki ich powstawania.

Autor tematyki: dr hab. inż. Sławomir Poskrobko:   ——,   s.poskrobko [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Klasyfikacja surowców do wytwarzania sorbentów węglowych, wymagania jakościowe. Lepiszcza organiczne z naniesionym katalizatorem reakcji aktywacji, Modelowanie struktury porowatej w termicznej obróbce wybranych surowców. Matematyczne modelowanie procesów sorpcji z fazy gazowej.

Autor tematyki: dr hab. inż. Sławomir Poskrobko:   ——,   s.poskrobko [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Paliwa stałe i ich charakterystyka wady i zalety, niskoemisyjne technologie spalania, sadze jako materiał sorpcyjny, tworzenie i degradacja WWA, tworzenie i redukcja NOx, bilans badanych przemian, model numeryczny.

Autor tematyki: dr hab. inż. Sławomir Poskrobko:   ——,   s.poskrobko [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Niskokaloryczne i średniokaloryczne gazy i pary organiczne ich charakterystyka. Rodzaje zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych. Modelowanie procesów spalania w warunkach adiabatycznych. Eksperymentalna weryfikacja modelu.

Autor tematyki: dr hab. inż. Jacek Dawidowicz:   608 062 778,   j.dawidowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Realizacja symulacji komputerowych systemów odprowadzania wód opadowych dla różnych rozwiązań technicznych i warunków hydrologicznych, sporządzenie systemu ekspertowego w celu oceny poprawności zastosowanych rozwiązań, analiza struktury systemu odprowadzania wód opadowych za pomocą algorytmów genetycznych w celu ustalenia struktury zapewniającej odprowadzanie wód opadowych bez zalewania terenu, sporządzenie sieci neuronowych do oceny struktury technicznej systemu odprowadzania wód opadowych, sporządzenie sztucznej sieci neuronowej do obliczeń spływu powierzchniowego wód opadowych.

Autor tematyki: dr hab. inż. Jacek Dawidowicz:   608 062 778,   j.dawidowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Modelowanie ujęć grupowych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydraulicznych i hydrogeologicznych, sporządzenie systemu ekspertowego do wyboru rozwiązania technicznego ujęcia grupowego wód podziemnych zapewniającego najniższe koszty działania.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Grażyna Łaska, prof. PB:   602 499 654,   g.laska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Analiza czynników kształtujących OZE w wybranych woj. północnej i północno-zachodniej Polski. Efektywność produkcji energii z wykorzystaniem różnych źródeł odnawialnych -przegląd metod stosowanych do obliczeń efektywności
  Obecnie stosowane metody obliczeniowe do efektywności produkcji energii w wybranych aplikacjach GIS: SagaGIS, ArcGIS, QGIS, R. Analiza parametrów obliczeniowych i sposób ich implementacji. Ocena rzeczywistych obiektów w środowisku GIS w zakresie produkcji danego rodzaju energii na podstawie spełnionych kryteriów. Porównanie rzeczywistych danych pomiarowych produkcji energii z danymi uzyskanym w procesie modelowania.

Autor tematyki: dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. PB:   797 995 919,   a.kiryluk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Badania stanu malej retencji i potrzeby renaturalizacji istniejących urządzeń melioracyjnych. Wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych zwiększających retencję wodną w warunkach ujemnego Krajowego Bilansu Wodnego.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Janina Piekutin, prof. PB:   —–,   j.piekutin [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Analiza wody i ścieków w celu ustalenia stężenia wybranych substancji organicznych. Charakterystyka metod i możliwości zastosowania utleniania i ultradźwięków przy unieszkodliwianiu i usuwaniu ze ścieków lub wody dla wybranych związków organicznych. Analiza wysoko i niskociśnieniowych metod membranowych. Ocena fizyczno-chemiczna analizowanych metod.

Autor tematyki: dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB:   571 443 137,   s.obidzinski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Przegląd materiałów odpadowych z przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym osadów ściekowych i sposobów ich zagospodarowania. Charakterystykę osadów ściekowych różnego pochodzenia i analizę możliwości ich utylitarnego wykorzystania. Wymogi jakościowe odnośnie paliw stałych z biomasy w tym paliw w postaci granulatu i brykietu. Charakterystyka procesu granulowania (pelletowania) jako metody wytwarzania paliw stałych. Opracowanie metodyki badawczej. Określenie wpływu parametrów materiałowych, procesowych i konstrukcyjnych na przebieg procesu granulowania mieszanek paliwowych z udziałem wybranych osadów ściekowych z przetwórstwa rolno-spożywczego. Badanie właściwości fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych otrzymanego granulatu (pelletu).

Autorka tematyki: dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB:   797 995 923,   k.gladyszewska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

  Określenie istniejącego stanu wiedzy na podstawie przeglądu dostępnej literatury krajowej i zagranicznej. Opracowanie metodyki i przeprowadzenie badań wstępnych jakości powietrza w budynkach po awarii systemów ogrzewania.
  Opracowanie metodyki i przeprowadzenie badań w budynkach po awarii systemów ogrzewania. Analiza statystyczna wyników badań. Określenie mechanizmów powstawania awarii i ich konsekwencje. Stworzenie modelu opisującego mechanizmy powstawania awarii. Walidacja modelu matematycznego za pomocą wyników badań.

Zobacz tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w pozostałych dyscyplinach