PL EN

Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk:   797 995 953,   m.boltryk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Proces prognostyczny jako proces sekwencyjny.
 2. Sformułowanie zadania prognostycznego
  – zdefiniowanie obiektu badań dla skonstruowania prognozy wypadkowości w budownictwie;
  – określenie zmiennych, które będą podlegać prognozowaniu;
  – zdefiniowanie podstawowych celów prognozowania;
  – ustalenie wymagań prognozy i jej okresu czasowego.
 3. Określenie przesłanek prognostycznych w tym zebranie niezbędnych danych do konstrukcji prognozy.
 4. Zebranie, statystyczna obróbka i analiza danych prognostycznych.
 5. Wybór metody i reguł prognozowania.
 6. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych.
 7. Opracowanie modelu matematyczno-statystycznego do prognozowania wypadkowości w budownictwie.
 8. Weryfikacja modelu i procedury prognozowania wypadkowości w budownictwie.
 9. Przeprowadzenie badań na modelu in situ oraz analiza uzyskanych wyników.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk:   797 995 953,   m.boltryk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Analiza metod badawczych i modeli matematycznych opisujących wytrzymałość na ścinanie i odrywanie w kompozytach cementowych i bez cementowych.
 2. Badania wytrzymałościowe i strukturalne w płaszczyznach międzyfazowych jednorodnego betonu geopolimerowego.
 3. Badania adhezji pomiędzy betonem geopolimerowym a betonem cementowym.
 4. Badania adhezji pomiędzy betonem geopolimerowym a betonem asfaltowym.
 5. Badania cech technicznych i analiza chemiczna warstwy kontaktowej pomiędzy kompozytami cementowymi, a bez cementowymi.
 6. Opracowanie modelu matematycznego opisującego adhezję pomiędzy badanymi kompozytami.
 7. Weryfikacja modeli matematycznych w badaniach laboratoryjnych.
 8. Opracowanie wyników z badań.
 9. Opracowanie zaleceń do wykonywania materiałów hybrydowych.

Autor tematyki: dr hab. inż. Mirosław Broniewicz, prof. PB:   601 920 601,   m.broniewicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Wprowadzenie (kształtowniki zamknięte, długości efektywne spoin, cel i zakres).
 2. Długości efektywne spoin w połączeniach podatnych.
 3. Układy kratowe z kształtowników zamkniętych RHS oraz ceowników. Procedury projektowania.
 4. Długości efektywne spoin w węzłach z RHS. Przegląd badan eksperymentalnych.
 5. Długości efektywne spoin w węzłach z RHS oraz ceowników. Przegląd badan numerycznych.
 6. Długości efektywne spoin w węzłach z RHS oraz ceowników. Badania doświadczalne.
 7. Długości efektywne spoin w węzłach z RHS oraz ceowników. Modelowanie metodą elementów skończonych.
 8. Procedura projektowania spoin pachwinowych w węzłach podatnych układów kratowych z RHS oraz ceowników.
 9. Wnioski.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk:   604 463 114,   w.gardziejczyk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Jasność nawierzchni drogowych – charakterystyka problemu.
 2. Badanie i ocena jasności kruszyw do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej.
 3. Charakterystyka petrograficzna kruszyw a współczynnik luminancji.
 4. Analiza wpływu składu i charakterystyki mieszanki mineralno-asfaltowej na luminancję nawierzchni – badania laboratoryjne i na rzeczywistych nawierzchniach.
 5. Ocena zmian luminancji nawierzchni w okresie użytkowania trasy drogowej.
 6. Opracowanie praktycznych zaleceń pod kątem projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z uwzględnieniem wymagań w zakresie jasności nawierzchni.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski:   797 995 940,   c.miedzialowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury.
 2. Specyfika pracy statycznej przestrzennych szkieletowych budynków drewnianych.
 3. Rodzaje połączeń (łączniki trzpieniowe, klejenie).
 4. Praca połączeń i węzłów.
 5. Modele numeryczne układów przestrzennych.
 6. Testowanie i analizy.
 7. Wnioski.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Walery Jezierski:   797 995 961,   w.jezierski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury na temat rozwiązania połączeń podłóg na gruncie ze ścianami i fundamentem.
 2. Opracowanie schematów połączenia podłóg na gruncie ze ścianami i fundamentem.
 3. Badanie istotności wpływu parametrów elementów składowych na właściwości cieplne połączeń.
 4. Badanie wpływu istotnych elementów składowych na właściwości cieplne połączeń.
 5. Optymalizacja parametrów elementów składowych na właściwości cieplne połączeń.

Autor tematyki: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB:   501 316 975,   t.chyzy [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury.
 2. Specyfika materiałowa lekkich materiałów budowlanych.
 3. Praca połączenia zbrojenie – materiał.
 4. Modele numeryczne układów statycznych.
 5. Testowanie i analizy.
 6. Wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Janusz Krentowski:   602 361 917,   j.krentowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Analiza zagadnień metodyki oceny stadium zdegradowania elementów konstrukcyjnych w obiektach zabytkowych na podstawie opublikowanych monografii i artykułów naukowych i zawodowych.
 2. Przegląd metodyki i dostępnej aparatury naukowo-badawczej dostosowanej do zróżnicowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
 3. Identyfikacja istniejących obiektów zabytkowych w aspekcie możliwości zrealizowania badań niszczących i nieniszczących.
 4. Opracowanie indywidualnej metodyki badawczej i realizacja badań „in situ” oraz laboratoryjnych zmierzających do oceny rzeczywistych parametrów wytrzymałościowych i cech fizycznych materiałów pozyskanych z zabytkowych substancji.
 5. Identyfikacja wpływu degradacji materiałów i połączeń na schematy pracy elementów i ustrojów konstrukcyjnych.
 6. Ocena wytężenia elementów i ustrojów konstrukcyjnych z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań.
 7. Opracowanie wniosków i wytycznych w zakresie powszechności stosowania opracowanej metodyki badawczo-obliczeniowej.

Zobacz tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w pozostałych dyscyplinach