PL EN

Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinie inżynieria biomedyczna

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan R. Dąbrowski:   797-995-904,   j.dabrowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Analityczny przegląd literatury dotyczący właściwości i aplikacji preparatów farmaceutycznych na bazie kwasu hialuronowego.
 2. Wybór preparatów handlowych i dodatków smarowych do badań.
 3. Przygotowanie kompozycji na bazie kwasu hialuronowego do badań.
 4. Charakterystyki fizykochemiczne i tribologiczne otrzymanych preparatów.
 5. Analiza analityczna otrzymanych wyników badań.
 6. Propozycja własnej kompozycji na bazie kwasu hialuronowego do aplikacji medycznych.

Promotor: dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB:   571-443-082,   p.mrozek [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury nt. podstaw teoretycznych i założeń konstrukcyjnych biosensorów działających w oparciu o zjawisko rezonansu plazmonów powierzchniowych SPR (Surface Plasmon Resonance).
 2. Wnioski wynikające z aktualnego stanu zaawansowania rozwiązań funkcjonalnych czujników SPR, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji wielowarstwowych.
 3. Opracowanie własnej konstrukcji biosensora SPR.
 4. Weryfikacja eksperymentalna założeń konstrukcyjnych czujnika.
 5. Podsumowanie wyników i wnioski.

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta, prof. PB:   571-443-114,   z.oksiuta [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej kompozytów biodegradowalnych oraz polimerów na bazie PLA.
 2. Analiza i dobór napełniaczy proszkowych i/lub komponderów o właściwościach biofunkcjonalnych i polepszających właściwości mechaniczne PLA.
 3. Badania właściwości mechanicznych, termicznych i fizykochemicznych kompozytów na bazie PLA z dodatkami proszkowymi.
 4. Ocena biologiczna opracowanych kompozytów.
 5. Analiza uzyskanych wyników badań.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe, spostrzeżenia i kierunek dalszych badań kompozytów polimerowych.
 7. Zgłoszenie patentowe kompozytu o najlepszych właściwościach mechanicznych i biologicznych.

Promotor: dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. PB:   571-443-086,   e.sajewicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Zespół hipermobilności stawów według danych literaturowych.
 2. Opracowanie metodyki badań eksperymentalnych antropometrycznej i biomechanicznej charakterystyki zespołu hipermobilności stawowej.
 3. Selekcja osób do grupy badawczej oraz grupy kontrolnej.
 4. Badania antropometryczne oraz biomechaniczne badania parametrów lokomocji w grupie badawczej oraz grupie kontrolnej.
 5. Opracowanie jakościowych i ilościowych metod klasyfikacji poziomu hipermobilności.
 6. Wyniki badań i dyskusja.
 7. Wskazania kliniczne dla osób hipermobilnych opracowane na podstawie uzyskanych w pracy wyników badań.
 8. Podsumowanie i wnioski.

Promotor: dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. PB:   571-443-086,   e.sajewicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Stan wiedzy na temat scaffoldów ortopedycznych według danych literaturowych.
 2. Zaprojektowanie autorskich rozwiązań scaffoldów do zastosowań ortopedycznych.
 3. Opracowanie metodyki symulacji komputerowej cech funkcjonalnych opracowanych scaffoldów.
 4. Optymalizacja geometrii porów oraz ich rozkładu na drodze komputerowej symulacji zachowania się scaffoldów w warunkach prawidłowego przenoszenia obciążenia pomiędzy obszarami kostnymi.
 5. Opracowanie technologii zaprojektowanych scaffoldów oraz wykonanie próbek.
 6. Eksperymentalna ocena właściwości mechanicznych i cech funkcjonalnych wytworzonych scaffoldów, w tym scaffoldów poddanych działaniu bodźców mechanobiologicznych w bioreaktorze tkankowym.
 7. Wskazania do badań klinicznych opracowanych scaffoldów.
 8. Podsumowanie i wnioski.

Zobacz tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w pozostałych dyscyplinach