PL EN

Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Autorka tematyki: dr hab. inż. Małgorzata Krętowska, prof. PB:   746 90 95,   m.kretowska [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Analiza przeżycia jest dziedziną analizy danych, w której główny nacisk położony jest na przewidywanie czasu zajścia określonego zdarzenia, nazywanego porażką, oraz ocena czynników ryzyka tego zdarzenia. Zastosowanie standardowych metod eksploracji danych (klasyfikacji czy regresji) jest tutaj utrudnione ze względu na specyfikę tego typu danych – występowanie obserwacji obciętych, z niepełną informacją o czasie porażki. W ramach pracy doktorant powinien zgłębić rozwijane w sztucznej inteligencji oraz w statystyce, metody analizy danych przeżycia. Celem pracy jest opracowanie koncepcji modelu uczenia głębokiego, który pozwalałby na efektywną analizę tego typu danych, jego implementacja oraz eksperymentalna weryfikacja z wykorzystaniem zbiorów rzeczywistych oraz syntetycznych.

Autor tematyki: dr hab. Zenon Sosnowski, prof. PB:   746 91 14,   z.sosnowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Głównym celem pracy będzie opracowanie nowych metod poprawiających efektywność wnioskowania w regułowych systemach ekspertowych dzięki zmianie struktury bazy wiedzy (modyfikacja architektury sieci RETE). Ponadto optymalizacja procesów wnioskowania stanie się możliwa dzięki uwzględnieniu niepełności wiedzy. Efektywność wnioskowania mierzona będzie zyskiem czasowym wynikającym z braku konieczności przeglądania wszystkich reguł w bazie wiedzy oraz liczbą nowych faktów wygenerowanych w trakcie procesu wnioskowania.

Autor tematyki: prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk:   746 90 54,   j.stepaniuk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Przegląd literatury związany z tematyką badawczą. Wybór zakresu badań właściwych. Opracowanie nowych metod sztucznej inteligencji ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego. Badania eksperymentalne skuteczności opracowanych metod na rzeczywistych danych.

Autor tematyki: dr hab. inż. Sławomir Zieliński, prof. PB:   746 91 13,   s.zielinski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Metody automatycznego rozpoznawania dźwięku wciąż nie dorównują swoją skutecznością analogicznym metodom rozpoznawania obrazów, co wskazuje na potrzebę ich udoskonalenia. Przedmiotem pracy będzie zatem udoskonalenie istniejących lub opracowanie nowych metod komputerowego rozpoznawania dźwięku. W ramach pracy doktorskiej możliwe jest obranie jednej z kilku ścieżek badawczych, np. rozpoznawanie źródeł dźwięku (głos ludzki, płacz dziecka, hałas odkurzacza, kroki, szczekanie psa, itp.), rozpoznawanie środowiska akustycznego (np. pokój, łazienka, korytarz, klatka schodowa, ulica, biuro, wnętrze autobusu), identyfikacja dźwięków nietypowych lub alarmowych (np. dźwięk tłuczonej szyby, odgłos uderzanych obiektów), identyfikacja dźwięku psujących się maszyn (np. odróżnienie dźwięku normalnie pracującej maszyny od dźwięku maszyny we wczesnym stadium uszkodzenia). Docelowo, opracowane algorytmy mogłyby znaleźć zastosowanie w systemach inteligentnego monitoringu, systemach alarmowych, systemach opieki nad osobami starszymi lub niesamodzielnymi, systemach prewencyjnej diagnostyki maszyn lub w systemach zarządzania multimedialnymi bazami danych.

Autor tematyki: dr hab. inż. Sławomir Zieliński, prof. PB:   746 91 13,   s.zielinski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Zagadnienie opracowania algorytmu będącego w stanie automatycznie „ocenić” jakość dźwięku muzycznego w systemach multimedialnych od wielu lat stanowi duże wyzwanie badawcze. Celem prac badawczych będzie opracowanie nowej metody oceny jakości dźwięku oraz jej walidacja poprzez porównanie z działaniem istniejących metod lub też z wynikami otrzymywanymi przy pomocy odsłuchowych testów subiektywnych. Prace empiryczne poprzedzone będą dogłębnym przeglądem literatury z dziedziny obiektywnej oceny jakości sygnałów mowy, sygnałów muzycznych oraz sygnałów wideo.

Autor tematyki: prof. dr hab. Leon Bobrowski:   746 90 50,   l.bobrowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Celem pracy będzie opracowanie nowych technik strukturalizacji i reprezentacji zbiorów tekstowych oraz ich weryfikacja w oparciu o kryteriom liniowej separowalności kategorii używanym w eksploracji danych (ang. data mining). Jedna z technik oceny stopnia liniowej separowalności zbiorów reprezentujących poszczególne kategorie bazuje na minimalizacji perceptronowej funkcji kryterialnej z wykorzystaniem algorytmów wymiany rozwiązań bazowych.

Autor tematyki: prof. dr hab. Leon Bobrowski:   746 90 50,   l.bobrowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Celem pracy będzie opracowywanie i implementacja metod skalowania wielowymiarowego dla celów strukturalizacji i geometrycznej reprezentacji wiedzy w postaci dużej liczby zaobserwowanych relacji. Jednym z możliwych obszarów zastosowań może być strukturalizacja baz wiedzy genomicznej.

Autor tematyki: dr hab. Stanisław Jarząbek, prof. PB:   746 91 03,   s.jarzabek [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Celem modernizacji programów jest poprawa ich jakości i identyfikacja komponentów, które po parametryzacji mogą być wielokrotnie użyte (software reuse). Proponowana tematyka analizy programów obejmie metody znajdowania podobieństw i różnic w komponentach programowych. Takiej analizy zazwyczaj dokonujemy na wersjach programu wynikających z jego ewolucji. W jaki sposób zidentyfikować zmiany jakim uległ kod w czasie ewolucji i przedstawić te zmiany w formie łatwej do zrozumienia, w sposób lepszy niż na to pozwalają systemy kontroli konfiguracji programu?

Autor tematyki: dr hab. Stanisław Jarząbek, prof. PB:   746 91 03,   s.jarzabek [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Testowanie regresywne wykonuje się w celu oceny jakości programu po cyklu zmian. Niezbędne jest też ustalenie kolejności w jakiej najlepiej będzie naprawiać błędy wykryte w czasie testowania regresywnego. Ponieważ biblioteki testów mogą zawierać tysiące przypadków testowych, ręczna analiza wyników testów jest trudna i czasochłonna.
Przypadki testowe często są oznaczone odpowiadającymi im wymaganiami programów. Analizując te powiązania i wykorzystując wiedze o zależnościach pomiędzy wymaganiami,możemy wnioskować o jakości programu po cyklu zmian do niego wprowadzonych. Możemy też wnioskować o kolejności w jakiej należy błędy naprawiać. Wynik pracy przyczyni się do poprawy efektywności utrzymywania programów. Na podstawie statystyk, koszt utrzymywania programów szybko rośnie, sięgając 80% nakładów jakie firmy wydaja na komputeryzacje.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Khalid Saeed:   746 91 96 ,   k.saeed [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Studiowanie znanych metod analizy cech biometrycznych fizjologicznych (na przykład twarzy, tęczówki, odcisków palca); wybranie pewnej cechy i badanie jej zalet i wad oraz podejść i metod rozpoznawania człowieka przy jej wykorzystaniu, uzupełnienie luk literackich poprzez opracowanie własnego podejścia do systemu rozpoznawania człowieka.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Khalid Saeed:   746 91 96 ,   k.saeed [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Studiowanie istniejących metod analizy cech biometrycznych behawioralnych dotyczących zachowania człowieka przy wykonaniu pewnych czynności takich, jak sposób chodzenia, pisanie na klawiaturze, złożenie podpisu on-line lub na podstawie mowy. Po wybraniu do analizy pewnej cechy behawioralnej, doktorant bada i analizuje podejścia i metody rozpoznawania człowieka używając określonej cechy i uzupełnia luki literackie poprzez opracowanie własnego podejścia do systemu rozpoznawania człowieka.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Khalid Saeed:   746 91 96 ,   k.saeed [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Analiza istniejących w dostępnych bazach podpisów odręcznych i maszynowych oraz opracowania własnej bazy podpisów odręcznych. Studiowanie tematyki rozpoznawania podpisu w kierunku badania identyczności dokumentów. Celem badania będzie, czy dokument podpisany elektronicznie i odręcznie należy do tej samej osoby.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Khalid Saeed: 746 91 96 , k.saeed [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

Studiowanie istniejących metod analizy aktualnych rozwiązań w zakresie lotu nienadzorowanego ze szczególnym uwzględnieniem planowania lotu i możliwości ich modyfikacji. Celem badań będzie zaprojektowanie, oprogramowanie i wykonanie systemu podejmującego samodzielnie decyzję o dokonaniu dodatkowych obserwacji na podstawie wcześniej wyuczonych zachowań. Zbudowane rozwiązanie musi uwzględniać zależności między zużyciem energii przez system lotu i system decyzyjny, długością i precyzją lotu oraz konstrukcją zbudowanego rozwiązania: jego wagi i generowanej siły nośnej i możliwości zasilania.

Zobacz tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w pozostałych dyscyplinach