PL EN

Tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Autor tematyki: prof. dr hab. Roman Kulchytskyy:   571-443-030,   r.kulczycki [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury z zakresu zagadnień teorii sprężystości i termosprężystości dotyczących ciał z pokryciami gradientowymi.
 2. Opanowanie teorii przekształceń całkowych jako metody rozwiązywania zagadnień brzegowych, a w szczególności metody przekształcenia całkowego Hankela.
 3. Formułowanie osiowosymetrycznych zagadnień kontaktowych termosprężystości z uwzględnieniem wytwarzania ciepła dla ciał z pokryciem gradientowym.
 4. Opracowanie schematu rozwiązania sformułowanych zagadnień. Sprowadzenie zagadnień do równań całkowych.
 5. Opanowanie metod numerycznego rozwiązywania równań całkowych. Przeprowadzenie analizy numerycznej i ustalenie na tej podstawie wpływu parametrów wejściowych na podstawowe charakterystyki kontaktu oraz rozkładu naprężeń.
 6. Wnioski.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski:   571-443-056,   k.kurzydlowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej kompozytów o dużej wytrzymałości właściwej.
 2. Dobór materiału osnowy i zbrojenia.
 3. Analizy numeryczne właściwość kompozytów w funkcji ilości, postaci i rozmieszczenia zbrojenia.
 4. Wybór technologii wytwarzania kompozytu.
 5. Przygotowanie próbek do badań eksperymentalnych.
 6. Analiza wyników pod kątem metodyki projektowania kompozytów.
 7. Podsumowanie i wnioski w zakresie aplikacji wyników pracy.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Romuald Paweł Mosdorf:   571-443-031,   r.mosdorf [at] gmail.com

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej wrzenia w układach z minikanałami oraz zastosowania plecionych metalowych siatek w układach z wrzeniem.
 2. Opracowanie modelu wymiany ciepła i masy w układach z minikanałami pokrytymi siatką.
 3. Analiza wpływu wymiarów i rodzajów siatek na intensywność wymiany ciepła.
 4. Opracowanie metody kontroli wymiany ciepła i masy poprzez siatkę z zastosowaniem modyfikacji ciśnienia ponad siatką.
 5. Wykonanie badań eksperymentalnych wymiany ciepła i masy w układach z minikanałami pokrytymi plecionymi siatkami.
 6. Podsumowanie i wnioski w zakresie aplikacji wyników pracy.

Autor tematyki: prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko:   797-995-909,   t.skiepko [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Zakres rozprawy: modelowanie procesów wymiany ciepła w regeneratorach dla zastosowań w ultraniskich temperaturach (kilka do kilkunastu Kelwinów) systemów magnetycznego chłodzenia.
 2. Cel badań: pozyskanie danych określających efektywność regeneratorów dla zastosowań w warunkach kriogenicznych.
 3. Przegląd literatury w zakresie modelowania procesów wymiany ciepła w regeneratorach stosowanych w systemach magnetycznego chłodzenia.
 4. Opracowanie szczegółowego harmonogramu badań.
 5. Konstrukcja opisu modelowego procesu wymiany ciepła w rozważanych regeneratorach.
 6. Badania symulacyjne procesu wymiany ciepła w rozważanych regeneratorach.
 7. Opracowanie wyników badań.

Autor tematyki: prof. dr hab. Heorhiy Sulym:   571-443-036,   h.sulym [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Analiza źródeł bibliograficznych, dotyczących rozwiązywaniu zagadnień brzegowych teorii sprężystości dla ciał z defektami typu cienkich inkluzji.
 2. Opracowanie modeli matematycznych niedoskonałego kontaktu ciał sprężystych.
 3. Formułowanie odpowiednich zagadnień brzegowych (układy równań i warunki brzegowe).
 4. Wyprowadzenie układów równań całkowych.
 5. Opracowanie metody numerycznej rozwiązywania równań całkowych.
 6. Przeprowadzenie analizy numerycznej.
 7. Formułowanie wniosków i propozycji rozwojowych.

Autorka tematyki: dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke, prof. PB:    664-709-636,   m.dahlke [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej kompozytów aluminiowych
  ze zbrojeniem ceramicznym.
 2. Wybór materiałów ceramicznych na zbrojenia kompozytów.
 3. Badania eksperymentalne wpływu wielkości i kształtu zbrojenia na właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów.
 4. Ocena właściwości wytrzymałościowych materiałów w różnych temperaturach.
 5. Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych kompozytów.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek:   600-231-636,   k.dzierzek [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury z zakresu: systemów zdalnego sterowania robotami mobilnymi, kinematyka i dynamika robotów, wykorzystanie systemów wizyjnych do rozpoznawania upraw.
 2. Opracowanie metodologii inspekcji i dozoru upraw z zastosowaniem robotów mobilnych.
 3. Zastosowanie uczenia maszynowego w systemach autonomicznej detekcji anomalii w rozwoju roślin uprawnych.
 4. Opracowanie oraz testy systemu.
 5. Badanie opracowanego systemu w trakcie symulowanych misji robota mobilnego.
 6. Opracowanie wniosków końcowych.

Autor tematyki: dr hab. inż. Marek Jałbrzykowski:   571-443-081,   m.jalbrzykowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury w zakresie możliwości wytwarzania kompozytów biodegradowalnych na bazie tworzyw nierozkładalnych.
 2. Opis metody wytwarzania kompozytów na bazie tworzyw termoplastycznych.
 3. Wybór składników kompozycji oraz metod ich skutecznego i efektywnego kompoundowania.
 4. Procesy kompoundowania składników oraz weryfikacja ich kompatybilności.
 5. Przygotowanie próbek do badań biodegradowalności oraz wykonanie badań w środowisku wodnym, gleby i kompostu.
 6. Ocena stopnia biodegradowalności oraz opis efektywności procesu.
 7. Opracowanie modelu strukturalnego kompozytu biodegradowal-nego na bazie tworzyw nierozkładalnych.
 8. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Andrzej Koszewnik:   571-443-052,   a.koszewnik [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury z zakresu odzyskiwania energii z drgań z wykorzystaniem elementów piezoelektrycznych w robotyce.
 2. Opracowanie metodologii projektowania wielowymiarowych układów pozyskiwania energii z drgań.
 3. Optymalizacja rozmiaru i kształtu elementów piezoelektrycznych na potrzeby maksymalizacji odzyskiwanej energii z drgań.
 4. Optymalizacja położenia elementu piezoelektrycznego zlokalizowanego na lub w wybranym komponencie manipulatora.
 5. Projektowanie układu odzyskiwania energii i przeprowadzenie testów laboratoryjnych.
 6. Analiza wyników i opracowanie wniosków końcowych.

Autor tematyki: dr hab. inż. Cezary Kownacki:   571-443-054,   c.kownacki [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury oraz analiza zastosowań sztucznych pól potencjałowych w sterowaniu bezzałogowymi statkami powietrznymi.
 2. Model dynamiczny nieholonomicznego bezzałogowego statku powietrznego.
 3. Opracowanie metody sterowania nieholonomicznym bezzałogowym statkiem powietrznym w planowaniu ścieżki i omijaniu przeszkód z wykorzystaniem sztucznego pola potencjałowego.
 4. Badania symulacyjne opracowanej metody oraz analiza wyników
 5. Implementacja opracowanej metody na rzeczywistym bezzałogowym statku powietrznym oraz badania poligonowe.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Cezary Kownacki:   571-443-054,   c.kownacki [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury oraz analiza metod stosowanych do wykrywania i omijania przeszkód przez nieholonomiczne bezzałogowe statki powietrzne.
 2. Model dynamiczny nieholonomicznego bezzałogowego statku powietrznego.
 3. Opracowanie systemu detekcji i lokalizacji przeszkody oraz algorytmu sterowania jej omijaniem.
 4. Badania symulacyjne opracowanej metody oraz analiza wyników.
 5. Implementacja opracowanej metody na rzeczywistym bezzałogowym statku powietrznym oraz badania poligonowe.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. PB:    85 746 98 44,   b.krupicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Analiza literaturowa prognozowania szybkości zużycia erozyjnego z uwzględnieniem cech materiałowych i warunków zachodzącego procesu.
 2. Analiza warunków naprężeniowo-odkształceniowych do zaistnienia procesu erozji.
 3. Zdefiniowanie kryterium energii odkształcenia materiału do analizy porównawczej szybkości erozji różnych grup materiałów.
 4. Badania eksperymentalne szybkości erozji wybranych grup materiałów z zdefiniowanym odkształceniem wstępnym w całej masie i z odkształconą wstępnie powierzchnią.
 5. Analiza mikroskopowa zmian mikrostruktury powierzchni materiałów poddanych procesowi erozji.
 6. Ograniczenia w stosowaniu kryterium energii odkształcenia do prognozowania względnej szybkości procesu erozji.
 7. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Kanstantsin Miatluk:   571-443-057,   k.miatliuk [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej metod projektowania systemów robotyki i mechatroniki.
 2. Opracowanie metody projektowania koncepcyjnego wybranego układu robotycznego w bazie systemów hierarchicznych.
 3. Realizacja procesów projektowania komputerowego wybranego układu robotycznego.
 4. Przeprowadzenie projektowania detalicznego i opracowanie wybranego układu robotycznego.
 5. Testy i analiza opracowanego układu robotycznego w warunkach laboratoryjnych.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta:   571-443-114,   z.oksiuta [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej ferrytycznych stali typu ODS (ang. Oxide Dispersion Strengthening), umacnianych nanocząstkami tlenków.
 2. Analiza i dobór pierwiastków stopowych stali ODS spełniających kryterium low activation.
 3. Przegląd i wybór metody otrzymywania stali ODS zapewniający korzystne właściwości mechaniczne i mikrostrukturę.
 4. Badania mikrostruktury, wybranych właściwości mechanicznych, stabilności temperaturowej oraz temperaturę progu kruchości (ang. DBTT) stali ODS metodą SPT (ang. Small Punch Test).
 5. Analiza uzyskanych wyników badań.
 6. Wyjaśnienie mechanizmów umocnienia stali oraz czynników wpływających na obniżenie progu kruchości.
 7. Podsumowanie wyników i analiz oraz wskazanie kierunków dalszych badań stali ODS.
 8. Zgłoszenie patentowe stali ODS o najlepszych właściwościach mechanicznych.

Autor tematyki: dr hab. inż. Dariusz M. Perkowski, prof. PB:   571-443-034,   d.perkowski [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury z zakresu zagadnień teorii sprężystości i termosprężystości dotyczących ciał z pokryciami o funkcyjnie zmiennych właściwości (materiały FGM lub materiały o właściwościach zależnych od temperatury).
 2. Opanowanie teorii rozwiązywania zagadnień teorii sprężystości i termosprężystości w oparciu o metody transformacji całkowych oraz metody numeryczne (metoda różnic skończonych, metoda elementów skończonych).
 3. Formułowanie osiowosymetrycznych zagadnień termosprężystości dla ciał z pokryciem gradientowym.
 4. Opracowanie schematu rozwiązania sformułowanych zagadnień.
 5. Przeprowadzenie analizy numerycznej i ustalenie na tej podstawie wpływu parametrów wejściowych na stan naprężenia w analizowanych zagadnieniach.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Marek Romanowicz, prof. PB:   571-443-035,   m.romanowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej mikromechanicznego modelowania procesu pękania kompozytów włóknistych.
 2. Implementacja metodą elementów skończonych nieliniowych modeli pękania składników kompozytów.
 3. Opracowanie wieloskalowego modelu pękania kompozytu włóknistego.
 4. Wykonanie obliczeń numerycznych pękania kompozytu włóknistego oraz ich weryfikacja.
 5. Analiza wpływu parametrów modelu wieloskalowego na otrzymane wyniki.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Marek Romanowicz, prof. PB:   571-443-035,   m.romanowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej quasi kruchego pękania materiałów ortotropowych.
 2. Przeprowadzenie badań doświadczalnych pękania drewna klejonego w różnych stanach obciążenia.
 3. Przeprowadzenie symulacji numerycznych pękania drewna klejonego w różnych stanach obciążenia.
 4. Wykonanie obliczeń energii uwalnianej w procesie pękania oraz długości strefy procesu.
 5. Porównanie wyników badań doświadczalnych i numerycznych.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Robert Uścinowicz:   571-443-040,   r.uscinowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej badania zniszczenia metali i bimetali w temperaturze podwyższonej.
 2. Wybór stanowiska badawczego, aparatury kontrolno-pomiarowej, opracowanie planu badawczego.
 3. Przeprowadzenie testów pełzania złączy na próbkach bimetalicznych.
 4. Analiza mikroskopowa i makroskopowa struktury bimetalicznej złącza.
 5. Opracowanie i analiza wyników badań eksperymentalnych.
 6. Sformułowanie matematycznego modelu opisującego proces zniszczenia złącza bimetalicznego w warunkach pełzania.
 7. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Robert Uścinowicz:   571-443-040,   r.uscinowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej sposobów badania metali i bimetali w warunkach obciążenia cyklicznie zmiennego.
 2. Wybór stanowiska badawczego, aparatury kontrolno-pomiarowej, opracowanie planu badawczego.
 3. Przeprowadzenie testów na próbkach bimetalicznych z zastosowaniem obciążenia cyklicznie zmiennego.
 4. Analiza mikroskopowa i makroskopowa struktury bimetalicznej.
 5. Opracowanie wyników eksperymentów, w tym ocena wpływu obciążenia cyklicznie zmiennego na proces odkształcania się bimetalu.
 6. Opracowanie matematycznych modeli opisujących zaobserwowane zjawiska i procesy.
 7. Podsumowanie i wnioski.

Autor tematyki: dr hab. inż. Robert Uścinowicz:   571-443-040,   r.uscinowicz [at] pb.edu.pl

Zakres rozprawy doktorskiej

 1. Przegląd literatury dotyczącej anizotropii odkształceniowej w metalach typu sandwich.
 2. Opracowanie planu badawczego, wybór stanowiska badawczego, aparatury kontrolno-pomiarowej.
 3. Przeprowadzenie testów na próbkach z metalowych kompozytów dwuwarstwowych z zastosowaniem obciążenia monotonicznego.
 4. Analiza mikroskopowa i makroskopowa struktury materiału.
 5. Opracowanie wyników eksperymentów, ilościowa i jakościowa ocena poziomu anizotropii odkształceniowej.
 6. Opracowanie matematycznego modelu opisującego badane zjawisko.
 7. Podsumowanie i wnioski.

Zobacz tematyki i zakresy rozpraw doktorskich w pozostałych dyscyplinach